Tamamlanan Tefsir Doktora Tezleri

Bugüne Kadar İlahiyat Fakültelerinde Yapılmış Olan Tefsir Doktora Tezlerine Aşağıdaki Tablodan Ulaşabilirsiniz.NO YAZAR YIL TEZ ADI PDF
1 İSMAİL CERRAHOĞLU 1960 KUR'AN TEFSİRİNİN DOĞUŞU VE TEFSİR HAREKETİNE HIZ VEREN ÂMİLLER PDF
2 TAYYAR ALTIKULAÇ 1968 EBÛ ŞÂME EL-MAKDİSİ VE EL-MÜRŞİDÜ'L-VECİZ PDF
3 SÜLEYMAN ATEŞ 1968 SÜLEMİ VE TASAVVUFİ TEFSİRİ
4 İSMAİL KARAÇAM 1969 KUR'AN-I KERİM'İN NÜZÛLÜ VE KIRAATI: KUR'AN-I KERİM'İN İNDİĞİ YEDİ HARF VE OKUNDUĞU YEDİ KIRAAT
5 HÜSEYİN KÜÇÜKKALAY 1970 ABDULLAH İBN MES'ÛD VE TEFSİR İLMİNDEKİ YERİ PDF
6 MUHAMMET EROĞLU 1971 EBÛ MANSÛR EL-MÂTÜRİDİ VE TE'VİLÂTU'L-KUR'ÂN
7 A. HAMDİ SAVLU 1971 MÜFESSİR TABERİ VE TEFSİRİ'NDEKİ METODU
8 MUSTAFA GÖL 1971 İBN VESİK VE RESM-İ KUR'ÂN HAKKINDAKİ ESERİ
9 SUAT YILDIRIM 1972 HAZRETİ PEYGAMBER'İN TEFSİRİ
10 EMİN IŞIK 1973 EBÛ BEKR İBNÜ'L-ENBÂRİ HAYATI VE ESERLERİ İLE İZAHİ'L-VAKF VE'L-İBTİDÂ ADLI ESERİNİN EDİSYON KRİTİĞİ
11 M. RAGIP İMAMOĞLU 1973 İMAM EBÛ MANSÛR EL-MÂTÛRİDİ TE'VİLÂTU'L-KUR'AN'DAKİ TEFSİR METODU
12 ABDULLAH AYDEMİR 1974 TEFSİR'DE İSRAİLİYYÂT (H. VI. ASRIN BAŞINA KADAR) 367223
13 ORHAN KARMIŞ 1975 TEFSİR İLMİNDE TE'VİLİN YERİ VE ÖNEMİ
14 MUHARREM ÇELEBİ 1976 MA'ÂNİ'L-KUR'AN VE EZ-ZECCÂC
15 AHMET BALTACI 1978 EBÛ BEKİR EL-ARABİ'NİN TEFSİRİ VE TEFSİRİNDEKİ METODU 347002
16 ETEM LEVENT 1978 HASAN-I BASRİ VE TEFSİR İLMİNDEKİ YERİ
17 ŞEVKİ SAKA 1979 KUR'AN-I KERİM'DE DÂVET METODU
18 ALİ TURGUT 1980 KUR'AN-I KERİM'E GÖRE AHLÂK ESASLARI
19 ABDURRAHMAN ÇETİN 1980 EBÛ'L-AMR ED-DÂNİ HAYATI VE ESERLERİ VE CÂMİ'U'L-BEYÂN
20 MUSTAFA AKŞİT 1981 ABDURREZZAK İBN HEMMÂM VE TEFSİRİ'NDEKİ METODU
21 LÜTFULLAH CEBECİ 1981 KUR'AN'I KERİM VE KÂİNATTAKİ ŞER PROBLEMİ 346974
22 İBRAHİM ÇELİK 1981 KUR'AN'DA MELE
23 MEVLÜT GÜNGÖR 1981 CASSAS (Ö. 370/981) VE FIKHİ TEFSİRİ PDF
24 NECATİ KARA 1981 BURHÂNUDDİN İBRAHİM B. ÖMER EL-BİKÂİ (885-1480) VE TEFSİRİNDEKİ METODU 347026
25 MUSTAFA KILIÇ 1981 İBN-İ KEMÂL: HAYATI, TEFSİRE DAİR ESERLERİ VE TEFSİRİNDEKİ METODU 347021
26 MUSTAFA ÖZTÜRK 1981 MUHAMMED B. EL-CEZERİ VE ET-TEMHİD Fİ İLMİ'T-TECVİD
27 NECATİ TETİK 1981 BAŞLANGIÇTAN IX. HİCRİ ASRA KADAR KIRAAT İLMİNİN TÂ'LİMİ (AŞERE TÂRİKİNDE BULUNDUĞU HALDE SEB'A TÂRİKİNDE BULUNMAYAN VECİHLER) 347027
28 ABDÜLBAKİ TURAN 1981 ALİYYU'L-KARİ'NİN HAYATI, ESERLERİ VE ENVÂRU'L-KUR'ÂN VE ESRÂRU'L-FURKÂN ADLI TEFSİRİNDEKİ METODU 339956
29 M. KEMAL ATİK 1982 CÂMİU'L-BEYÂN Fİ'L-KIRÂATİ'S-SEB'İ'L MEŞHÛRA VE KIRÂAT İLMİ YÖNÜNDEN TAHLİLİ 346975
30 SADIK KILIÇ 1982 KUR'AN'DA GÜNAH KAVRAMI 347049
31 SEZAİ ÖZEL 1982 SA'İD B. CUBEYR VE TEFSİRDEKİ YERİ 1625
32 VELİ ULUTÜRK 1982 KUR'AN-I KERİM'DE ULÛHİYYETİN TANITILIŞI 347070
33 İSHAK YAZICI 1982 EBÜ'L-LEYS ES-SEMERKANDİ, HAYATI, ESERLERİ VE TEFSİRİNDEKİ METODU 367277
34 ALİ OSMAN YÜKSEL 1982 KIRAAT İLMİNDE İBNÜ'L-CEZERÎ (HAYATI-ESERLERİ) VE TAYYİBETÜ'N-NEŞR
35 BEDREDDİN ÇETİNER 1983 EBÜ'L-BEREKÂT ABDULLÂH İBN AHMED EN-NESEFİ (ÖL. 710/1310) VE MEDÂRİKÜ'T-TENZİL VE HAKÂİKÜ'T-TEVİL ADLI ESERİ 1998
36 MUSTAFA ÇETİN 1984 TEFSİRDE DİRAYET METODU
37 M. ZEKİ DUMAN 1984 KUR'AN-I KERİM'DE MUÂŞERET ESASLARI
38 CELAL KIRCA 1984 İLMΠTEFSİR HAREKETİ
39 RAŞİT KÜÇÜK 1984 KUR'AN VE SÜNNETTE SEVGİ KAVRAMI VE ÖZELLİKLE ALLAH SEVGİSİ
40 AHMET MADAZLI 1984 KIRÂAT ÂDÂBI
41 M. SAİT ŞİMŞEK 1984 EL-CÂHİZ VE ESERLERİNDEKİ KUR'AN VE TEFSİRİNE AİT GÖRÜŞLERİ
42 RAHİM TUĞRAL 1984 EBÛ BEKR B. MÜCÂHİD VE KİTABU'S-SEB'A
43 MUSA KÂZIM YILMAZ 1985 TABERSÎ VE TABATABÂİ'DE İMAMİYE TEFSİRİ 347015
44 AHMET COŞKUN 1986 KUR'AN-I KERİM'DE RIZIK MESELESİ 214
45 İSMET ERSÖZ 1986 ELMALILI MEHMED HAMDİ YAZIR VE HAK DİNİ KUR'AN DİLİ
46 YUSUF IŞICIK 1986 KAZERÛNÎ VE TEFSİRDEKİ METODU
47 DURMUŞ ALİ KAYAPINAR 1986 MEKKİ İBNÜ EBİ TÂLİB EL-KAYSİ (ASRI, HAYATI VE ESERLERİ)
48 MUHSİN DEMİRCİ 1987 EBÛS-SENÂ MAHMÛD İBN ABDİ’R-RAHMÂN EL-İSFAHÂNÎ (ÖL. 749/1348) VE TEFSİRDEKİ METODU PDF
49 ALİ EROĞLU 1987 MÜFESSİR BAĞAVİ, HAYATI VE TEFSİRİNDEKİ METODU 3389
50 JAN İBRAHİM FARAH 1987 KUR'AN-I KERİM'İN TABİATA BAKIŞI VE ALLAH'A İMAN
51 DURMUŞ SERT 1987 KIRÂAT EKOLLERİ (BAŞLANGIÇTAN VII. H. ASRIN BAŞINA KADAR)
52 HALİS ALBAYRAK 1988 KUR'AN'IN KUR'AN'LA TEFSİRİ 10709
53 MEHMET PAÇACI 1989 KUR'AN'DA VE KİTAB-I MUKADDES'TE AHİRET İNANCI 10889
54 NEDİM YILMAZ 1989 ADUDU'D-DİN EL-İCİ VE TEFSİRDEKİ METODU 9107
55 SAFFET BAKIRCI 1990 MEÂLİMU'T-TENZİL'İN RİVAYET TEFSİRLERİ İÇİNDEKİ YERİ 12269
56 MUSTAFA MERAL ÇÖRTÜ 1990 AN-NASAİ VE TAFSİR AL-KUR'AN AL-AZİM'İ 14986
57 ÖMER DUMLU 1990 KUR'AN-I KERİM'DE SALÂH MESELESİ 11728
58 AHMET İYİBİLDİREN 1990 KUR'AN'DA İBRAHİM (A.S.) 12223
59 MUSTAFA KURT 1990 HİCRİ III. ASIRDAKİ TEFSİR ÇALIŞMALARI VE İBN KUTEYBE'NİN TEFSİR ANLAYIŞI 14985
60 SÜLEYMAN MOLLAİBRAHİMOĞLU 1990 İBNÜ'L-MÜNEYYİR VE ET-TEYSİRU'L-ACİB Fİ TEFSİRİ'L-GARİB 14984
61 ALİ SAYI 1990 KUR'AN'DA HZ. MUSA 11730
62 İDRİS ŞENGÜL 1990 KUR'AN'IN TEMEL PRENSİPLERİ IŞIĞINDA KISSALARIN TAHLİL VE DEĞERLENDİRİLMESİ 11914
63 FATİH ÇOLLAK 1991 KIRAAT İLMİNDE İMAM ŞATIBİ VE EŞ-ŞATIBİYYE 19480
64 ALİ RIZA IŞIN 1991 İMAM NAFİ VE KIRAATI
65 VELİ KAYHAN 1991 KUR'AN İLİMLERİNİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ
66 M. FATİH KESLER 1991 KUR'AN-I KERİM'DE EHL-İ KİTAP (YAHUDİLER VE HIRİSTİYANLAR) 16852
67 ÖMER ÖZSOY 1991 KUR'AN'DA SÜNNETULLAH KAVRAMI 16856
68 NİHAT TEMEL 1991 KIRÂAT İLMİNDE VAKF VE İBTİDA 19027
69 MUSTAFA BİLGİN 1991 TEFSİRDE MU'TEZİLE EKOLÜ 19815
70 ABDULHAKİM YÜCE 1992 FAHRU’D-DİN ER-RAZİ’NİN MEFÂTİHU’L-ĞAYB ADLI ESERİNDEKİ İŞÂRİ TEFSİR YÖNÜ 20840
71 HİKMET AKDEMİR 1992 MUHAMMED İBNÜ BEDRÜDDİN EL-MÜNŞİ VE TEFSİRDEKİ METODU
72 SALİH AKDEMİR 1992 HIRİSTİYAN KAYNAKLARA VE KUR'AN-I KERİM'E GÖRE HZ. İSA 20785
73 DAVUT AYDÜZ 1992 MUHAMMED İBN ALİ EL-KERECİ VE NÜKETÜ'L-KUR'AN ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ 20661
74 MEHMET HALİL ÇİÇEK 1992 EBU'L-BEKÂ EL-KEFEVİ'NİN KÜLLİYATI'NDA TEFSİR VE KUR'AN İLİMLERİ 21309
75 ARİF GÜNEŞ 1992 KUR'AN-I KERİM'İN OKUNMASINDA HARF, KIRAAT, YAZI KAVRAMI VE İLİŞKİLERİ 20796
76 DURAK PUSMAZ 1992 ÜBEY İBN KA'B VE TEFSİRDEKİ YERİ 20517
77 RECEP ŞEHİDOĞLU 1992 MOLLA FENARİ VE TEFSİR METODU
78 ALİ AKPINAR 1993 SAİD B. CÜBEYR VE TEFSİR İLMİNDEKİ YERİ 30555
79 HALİL ALTUNTAŞ 1993 NECRİ VE TEFSİRDEKİ METODU 25948
80 HİDAYET AYDAR 1993 KUR'AN-I KERİM'İN TERCÜMESİ MES'ELESİ 27075
81 MUHAMMED BİLGİN 1993 KUR'AN'A GÖRE ŞİRK VE MÜŞRİKLER 21483
82 EMRULLAH İŞLER 1993 TAHÂVİ (Ö. 321/933) VE AHKAMU'L-KUR'AN'I
83 HASAN KESKİN 1993 TACÜ'L-KURRA EL-KİRMÂNİ (505/1111 DOLAYLARI) VE LÜBABÜ'T-TEFÂSİR ADLI TEFSİRİ 26719
84 MEHMET ALİ SARI 1993 EBÛ ÖMER ED-DÛRİ VE KIRAATÜ'N-NEBİ
85 AHMET NEDİM SERİNSU 1993 KUR'AN-I KERİM'İN ANLAŞILMASINDA ESBÂB-I NUZÛLUN ROLÜ
86 HÜSEYİN YAŞAR 1993 KUR'AN'DA MÜBHEM AYETLER (MÜBHEMATÜ'L-KUR'AN) 21404
87 BAHATTİN DARTMA 1994 ŞİHABU'D-DİN ES SİVASİ VE UYUNU'T-TEFASİR Lİ'L-FUZALA'İ'S-SEMASİR' İNDEKİ METODU 355254
88 MUSTAFA ALTUNDAĞ 1994 ALİ B. FADDAL EL-MÜCAŞİ'İ'NİN 'NÜKETÜ ME'ANİ'L-KUR'AN' İSİMLİ ESERİNİN TAHLİLİ VE TENKİTLİ NEŞRİ 30831
89 MUHAMMED ÇELİK 1994 KUR'AN'IN İKNA HUSUSİYETLERİ 30729
90 ZİYA DEMİR 1994 OSMANLI MÜFESSİRLERİ VE TEFSİR ÇALIŞMALARI KURULUŞUNDAN X-XVI. ASRIN SONUNA KADAR 37071
91 YAŞAR DÜZENLİ 1994 ŞİHABADDİN SÜHREVERDİ VE NUĞBETÜ'L-BEYAN Fİ TEFSİRİ'L-KURAN ADLI ESERİNİN TEVBE SURESİNE KADAR TAHKİKİ 36437
92 A. CÜNEYT EREN 1994 SIDDIK HASAN HAN (1832-1890) VE NEYLÜ'L-MERAM MİN TEFSİRİ AYATİ'L-AHKAM'I
93 ŞADİ EREN 1994 KUR'AN-I KERİM'E GÖRE GAYB BİLGİSİ 32093
94 İSMAİL KARAGÖZ 1994 KUR'AN-I KERİM'DE ZULUM KAVRAMI
95 MEHMET OKUYAN 1994 NECMUDDİN DÂYE VE TASAVVUFİ TEFSİRİ 32099
96 ERDOĞAN PAZARBAŞI 1994 KUR'AN-I KERİM'İN TARİHİ VERİLERİNE GÖRE MEDENİYETLERİN MENŞEİ VE SEYRİ 36784
97 H. MEHMET SOYSALDI 1994 KUR'AN SEMANTİĞİ AÇISINDAN İNANÇLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
98 HAYATİ AYDIN 1995 KUR'AN VE SÜNNETE GÖRE BEŞERİ ZAAFLAR
99 MAHMUT KAFES 1995 EBU HAYYAN EL-ENDELÜSİ'NİN HAYATI VE EL-BAHRU'L-MUHİT İSİMLİ TEFSİRİNDEKİ METODU 42454
100 AYŞE HÜMEYRA ASLANTÜRK 1995 EBU HAFS ÖMER EN-NESEFİ'NİN (ÖL. 537 - 1142) ET-TEYSİR Fİ'T-TEFSİR ADLI ESERİNİN TAHLİLİ VE EL-BAKARA SURESİ'NİN TENKİDLİ NEŞRİ 42307
101 MEHMED REFİİ KİLECİ 1995 SAİD NURSİ'NİN ESERLERİNDE İ'CAZ'I KUR'AN 42171
102 HALİS ÖREN 1995 GÖĞSÜGÜR LÜTFULLAH ERZURÛMİ (1202-1788) VE RÂMÛZÜ'T-TAHRİR ADLI TEFSİRİ 42065
103 MEHMET FAİK YILMAZ 1995 AYETLER VE SÛRELER ARASINDAKİ MÜNÂSEBET 42331
104 FEVZİ HAMURCU 1995 MUKÂTİL B. SÜLEYMAN VE KİTÂBU TEFSÎRİ'L-HAMSİ MİE ÂYE ADLI ESERİ
105 AHMET ÇELİK 1996 HAZİN EL-BAĞDADİ VE TEFSİRDEKİ METODU 52707
106 ABDURRAHMAN KASAPOĞLU 1996 KUR'AN'DA İMAN PSİKOLOJİSİ 54386
107 AHMET ÇELİK 1996 EL-ALUSİ'NİN RUHU'L-MEANİ İSİMLİ ESERİNDE İŞARİ TEFSİR 53790
108 ABDULHAMİT BİRIŞIK 1996 HİND ALT KITASINDA URDUCA TEFSİRLER VE EHL-İ KUR'ÂN EKOLÜ 53710
109 VEYSEL GÜLLÜCE 1996 KUR'AN-I KERİM'E GÖRE AHİRETİN VARLIĞI 51822
110 ABDULBAKİ GÜNEŞ 1996 KUR'AN’DA AKIL VE AKLİ TEFSİR HAREKETİ 52708
111 ABDÜLAZİZ HATİP 1996 KUR'AN'IN KAYNAĞIYLA İLGİLİ MÜSTEŞRİK İDDİALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
112 ALİ KIZILIRMAK 1996 KUR'AN'DA HAKİKAT VE MECAZ 51704
113 CEMALETTİN SANCAR 1996 KUR'AN'DA HELAK OLAN KAVİMLER 54412
114 DİLAVER SELVİ 1996 MEŞHUR TEFSİR LİTERATÜRÜNDE TASAVVUFA BAKIŞ 53650
115 BİLAL TEMİZ 1996 KUR'AN-I KERİM'DE HİDAYET KAVRAMI 51042
116 ALİ YILMAZ 1996 FAHRUDDİN ER-RÂZÎ’NİN ET-TEFSÎRU’L-KEBÎR (MEFÂTÎHU’L-GAYB) ADLI ESERİNDE TENÂSÜB VE İNSİCÂM 51802
117 İSMAİL BARDHİ 1997 İBRAHİM DALLİU VE TEFSİRİ'NDEKİ METODU 62550
118 AHMET BEDİR 1997 BAKÜVİ TEFSİRİ'NİN TAHLİL VE TAHRİCİ
119 NİYAZİ BEKİ 1997 XX. ASIR TÜRKİYE'SİNDE TEFSİRDE İŞARATÜ'L-İ'CAZ ÖRNEĞİ 92483
120 ABDULCELİL CANDAN 1997 KUR'AN'DA HAK-BATIL MÜCADELESİ 62165
121 ÖMER ÇELİK 1997 KUR'AN'A GÖRE KUR'AN-I KERİM VE MUHATAPLARI 81117
122 MESUT ERDAL 1997 Fİ ZİLALİ'L-KUR'AN TEFSİRİ VE İ'CAZ AÇISINDAN DEĞERİ 62167
123 ŞAKİR ERKAN 1997 KUR'AN'DA NESİH 61607
124 YAVUZ FIRAT 1997 KUR'AN-I KERİM'E GÖRE VAHİY SÜRECİNDE OLUŞAN İSLÂM TOPLUMU (TEDRİC VE TEBLİĞ YÖNTEMLERİ AÇISINDAN) 64052
125 TALİP ÖZDEŞ 1997 İMAM MÂTÜRİDİ'NİN (TE'VİLATU EHLİ'S-SÜNNE) ADLI ESERİNİN TEFSİR VE METODOLOJİSİ AÇISINDAN TAHLİL VE TANITIMI 64080
126 KADİR POLATER 1997 KUR'AN'DA RAHMET KAVRAMI 62731
127 JALE ŞİMŞEK 1997 KUR'AN-I KERİM'E GÖRE HZ. İSA 81225
128 ZEKİ YILDIRIM 1997 RAZİ'NİN ET-TEFSİRU'L-KEBİR'İNDEKİ FIKIH USULÜ UYGULAMASI 63382
129 ZEKERİYA YILMAZ 1997 KUR'AN-I KERİM'E GÖRE İNANÇ HÜRRİYETİ 61564
130 MEHMET YOLCU 1997 KUR'AN'DA ZİHNİYET DEĞİŞİMİ 62186
131 ADEM YERİNDE 1997 AHKAM AYETLERİNİN TEFSİRİNDE SÜNNETİN YERİ 355138
132 MUHİTTİN AKGÜL 1997 KUR'AN-I KERİM'DE HZ. PEYGAMBER 355136
133 ADEM ERGÜL 1998 KUR'AN-I KERİM'DE KALP KAVRAMI 74799
134 MEHMET ADIGÜZEL 1998 KIRAATLAR AÇISINDAN RAZİ VE TEFSİR-İ KEBİRİ 73315
135 MEHMET MAHFUZ ATA 1998 KEVÂŞİ (680/1281) VE TEFSİRDEKİ METODU 74730
136 ORHAN ATALAY 1998 BİR ARADA YAŞAMANIN KUR'ANİ TEMELLERİ 72781
137 MUSA BİLGİZ 1998 KUR'AN-I KERİM'E GÖRE İLİM VE CEHALET 72796
138 MEVLÜT ERTEN 1998 NASS-YORUM İLİŞKİSİ 72518
139 HÜSEYİN GÜLLÜCE 1998 MEVLÂNÂ VE KUR'AN TEFSİRİ AÇISINDAN MESNEVİ 72754
140 YAŞAR KURT 1998 Nİ'METÜLLAH NAHCİVANİ VE TASAVVUFİ TEFSİRİ 72062
141 HAYRETTİN ÖZTÜRK 1998 HZ. PEYGAMBER VE RAŞİD HALİFELER DÖNEMİNDE KUR'AN'IN YAZILMASI VE TOPLANMASI 72090
142 MUSTAFA ÜNVER 1998 TEFSİR USULÜNDE MEKKİ-MEDENİ İLMİ 72053
143 ZEKERİYA PAK 1998 KUR'AN'DA KULLUK 355179
144 İSMAİL ÇALIŞKAN 1998 KUR'AN-I KERİM'DE DİN 72408
145 MUSTAFA ATİLLA AKDEMİR 1999 HAMİD B. ABDÜLFETTAH EL-PALUVİ, HAYATI, İLMİ ŞAHSİYETİ, ESERLERİ VE ZÜBDETÜ'L-İRFAN ADLI ESERİNİN METODOLOJİK TANITIMI VE TAHKİKİ 82397
146 HİDAYET AKÖZ 1999 KUR'AN'DA ALLAH-KUL (İNSAN) İLİŞKİSİ 86168
147 REMZİ ATEŞYÜREK 1999 KİSAİ'NİN KIRAATI VE KIRAATININ HÜCCETLERİ 87707
148 KERİM BULADI 1999 KUR'AN'A GÖRE NANKÖRLÜK KAVRAMI 87818
149 ABDURRAHMAN BÜYÜKKÖRÜKÇÜ 1999 KUR'AN-I KERİM'DE RESULULLAH'A YÖNELTİLEN EMİR VE NEHİYLER 87337
150 ERGÜN ÇAPAN 1999 KUR'AN'DA SAHABE 87920
151 ZÜLFİKAR DURMUŞ 1999 KUR'AN-I KERİM'DE ULUS VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 89246
152 EMRULLAH FATİŞ 1999 KUR'AN'DA HZ. İSA VE DEĞERLENDİRİLMESİ 89250
153 ALİ GALİP GEZGİN 1999 TEFSİRDE SEMANTİK METOD VE KUR'AN'DA "KAVM" KELİMESİNİN SEMANTİK ANALİZİ 81503
154 AHMET İNAN 1999 ÇAĞDAŞ EGEMENLİK TEORİSİ İLE KUR'AN'IN HAKİMİYET KAVRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI 81706
155 ABDULKADİR KARAKUŞ 1999 ÜBEY B. KA'B, İLMİ ŞAHSİYETİ, KIRAATİ VE TEFSİRDEKİ METODU 87326
156 İSMAİL KODAZ 1999 BİR EDEBİ TASVİR BİÇİMİ OLARAK KUR'AN MESELLERİ 87269
157 MUSTAFA ÖZEL 1999 ELMALILI İLE MEVDUDİ'NİN TEFSİRLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM 89097
158 MURAT SÜLÜN 1999 KUR'AN-I KERİM AÇISINDAN İMAN-AMEL İLİŞKİSİ -İNANIŞ VE DAVRANIŞ İFADE EDEN KAVRAMLARIN TEFSİR VE TAHLİLİ- 87918
159 İBRAHİM TAŞCI 1999 ZEYD BİN SABİT VE KUR'AN-I KERİM'E HİZMETİ 87281
160 MUSTAFA TUNCER 1999 KUR'AN'DA CİN VE ŞEYTAN 87621
161 İBRAHİM AKGÜN 2000 KUR'AN'DA TEFEKKÜR 98772
162 ALAU ADİLBAYEV 2000 RUS ORYANTALİSTLERİN KUR'AN ÇALIŞMALARI 122757
163 ABDURRAHMAN ATEŞ 2000 TEBLİĞ EĞİTİM VE CİHAD SÜRECİNDE KUR'AN'IN ŞİDDET SORUNUNA BAKIŞI 93921
164 ZÜLKARNEYN AVCI 2000 KADI ABDULCEBBÂR VE TEFSİRDEKİ METODU 97067
165 ERDOĞAN BAŞ 2000 KUR'AN ÜSLUBUNDA LAFZİ TEKRARLAR 102325
166 FADIL BEDİRHANOĞLU 2000 KUR'AN'DA FİTNE 98771
167 FARUK BOZGÖZ 2000 KUR'AN-I KERİM VE MECAZ KAVRAMI 93838
168 YUSUF ÇELİK 2000 KUR'AN-I KERİM TEFSİRİNDE DİLİN YERİ VE ÖNEMİ 97194
169 ŞEMSETTİN IŞIK 2000 KUR'AN'DA KALU BELA OLAYI 97072
170 İBRAHİM HİLMİ KARSLI 2000 KUR'AN TEFSİRİNDE SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRENİN ROLÜ VE BU BAĞLAMDA TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE KADIN 94080
171 ABDÜLMECİT OKÇU 2000 KIRAAT AÇISINDAN TABERİ VE TEFSİRİ 94141
172 MESUT OKUMUŞ 2000 GAZZALİ'NİN KUR'AN ANLAYIŞI VE YORUM YÖNTEMİ 94577
173 ORHAN PARLAK 2000 MUHAMMED EMİN EŞ-ŞİNKİTİ VE TEFSİRDEKİ METODU 93836
174 YUNUS EKİN 2000 KUR'AN'A GÖRE KÜFÜR KAVRAMI 93899
175 SÜLEYMAN PAK 2000 MÜŞKİLÜ'L-KUR'AN 93817
176 FARUK TUNCER 2000 KUR'AN BÜTÜNLÜĞÜ AÇISINDAN SURELERİN BAŞ TARAFI İLE SONU ARASINDAKİ MÜNASEBET 94849
177 FETHİ AHMET POLAT 2000 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİNDE KUR'AN'A YAKLAŞIMLAR 93868
178 GIYASETTİN ARSLAN 2001 HİCRİ İKİNCİ ASRIN SİYASİ YAPISI İÇİNDE İMAM ŞAFİİ'NİN KUR'AN' I TEFSİR METODOLOJİSİ 106590
179 MEHMET AKİF KOÇ 2001 İSNAD VERİLERİ ÇERÇEVESİNDE ERKEN DÖNEM TEFSİR FAALİYETLERİ -İBN EBİ HATİM (Ö.327/939) TEFSİRİ ÖRNEĞİNDE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ- 100041
180 ÖMER KARA 2001 KUR'AN'IN ANLAŞILMASINDA İTİBAR SEBEBİN HUSUSİLİĞİNE DEĞİL LAFZIN UMUMİLİĞİNEDİR İLKESİNE USULCÜLERİN METODOLOJİK YAKLAŞIMLARI 100051
181 ENVER ARPA 2001 İBN TEYMİYYE’NİN KUR’ÂN ANLAYIŞI VE ANLAMA METODU 99934
182 ABDULLAH EMİN ÇİMEN 2001 KUR’ÂN-I KERÎM’DE HELÂK KAVRAMI 106810
183 ALİ RIZA GÜL 2001 TARİHÎ BAĞLAMI ÇERÇEVESİNDE KUR’ÂN’DA RİBÂ YASAĞI 100039
184 FAİZ KALIN 2001 KUR’ÂN’DA ZAMAN KAVRAMI 109343
185 ŞEVKET KOTAN 2001 KUR’ÂN VE TARİHSELLİK TARTIŞMALARI 100033
186 ÖMER PAKİŞ 2001 AZİZ MAHMÛD HÜDÂYÎ’NİN KUR’ÂN’I YORUMLAMA YÖNTEMİ (NEFÂİSÜ’L-MECÂLİS BAĞLAMINDA) 106659
187 NUR ROFİAH 2001 KUR’ÂN’IN İNSANÎ VE İLÂHÎ BOYUTUNA BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM (İNSAN DİLİ ÖZELLİKLERİNİN KUR’ÂN METNİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA) 99922
188 ALİ SOYLU 2001 KUR’ÂN’A GÖRE SERVET DAĞILIMI 100071
189 NURDOĞAN TÜRK 2001 KUR'AN'DA KİTAP KAVRAMI 109164
190 SUVAT MERTOĞLU 2001 OSMANLI'DA II. MEŞRUTİYET SONRASI MODERN TEFSİR ANLAYIŞI; SIRAT-I MÜSTAKİM / SEBİLÜRREŞAD DERGİSİ ÖRNEĞİ: 1908-1914 102646
191 NUH SAVAŞ 2001 İBN HAZM'IN KUR'AN'A BAKIŞI VE AYETLERİ YORUMLAMA METODU 100080
192 İHSAN KAHVECİ 2001 FAHREDDİN ER-RAZİ'NİN MEFATİHU'L-GAYB ADLI TEFSİRİNDE ULUMU'L-KUR'AN 112002
193 HAYRİ DOĞRUEL 2002 TEFSİR TARİHİ SÜRECİNDE CEHALET KAVRAMI 122471
194 ATİLLA YARGICI 2002 KUR'AN'IN ÖNERDİĞİ İDEAL İNSAN MODELİNİN OLUŞMASINDA SEVGİNİN ROLÜ 122763
195 AHMET TALİ 2002 KUR'AN'DA MESULİYET KAVRAMI 110031
196 MUHİTTİN PATTEYEV 2002 KUR'AN'IN METİNLEŞME SÜRECİ VE ANA KONULAR 122441
197 MEHMET AKGÜL 2002 KUR'AN'DA DİN KAVRAMI 116849
198 ESMA YASEMİN ÇOLAK 2002 KUR'AN-I KERİM'DE MUCİZE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 122381
199 SÜLEYMAN KAYA 2002 KUR'AN'DA İMTİHAN 110190
200 MEHMET ÜNAL 2002 KUR'AN'IN ANLAŞILMASINDA KIRAAT FARKLILIKLARININ ROLÜ 122480
201 VEHBİ KARAKAŞ 2002 ALUSİ'NİN TEFSİRİNDE AYETLERİN İŞARİ AÇIDAN YORUMU 122744
202 ZEKİ TAN 2002 KUR'AN'A GÖRE TOPLUMUN YAPILANMASINDA İLİM VE ALİMİN ROLÜ 122002
203 ESENGÜL SÜRER 2002 KADINLARLA İLGİLİ KUR'AN YORUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ BİR YAKLAŞIM DENEMESİ 120707
204 HÜSEYİN ÇELİK 2002 KUR'AN'DA NİFAK 122363
205 OSMAN KARA 2002 KUR'AN'DA İNSAN TİPLERİ 116864
206 ALİCAN DAĞDEVİREN 2002 KUR'AN-I KERİM'DE SORULAR VE CEVAPLAR 116840
207 EKREM GÜLŞEN 2002 KURTUBİ TEFSİRİ'NDE ESBAB-I NÜZUL 116863
208 ÖMER ASLAN 2002 KUR'AN VE HOŞGÖRÜ 122100
209 FARUK VURAL 2002 TAHİR İBN AŞUR VE ET-TAHRİR VE'T-TENVİR İSİMLİ TEFSİRİ 110896
210 NECDET ÇAĞIL 2002 KUR’ÂN BELÂGATI VE FONETİĞİ YÖNÜNDEN KIRAATLER 110119
211 ŞEHMUS DEMİR 2002 KUR’ÂN’IN YENİDEN YORUMLANMASI DÜŞÜNCESİNİN BATIYLA MÜNASEBET BAĞLAMINDA ELE ALINIŞI 110075
212 MUAMMER ERBAŞ 2002 FAHREDDİN ER-RÂZÎ İLE İBN TEYMİYYE’NİN KUR’ÂN’A YAKLAŞIMLARI (TEFSİRLERİ ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA) 103878
213 EYÜP SABRİ FANİ 2002 MUÂFÂ B. İSMÂİL EL-MEVSILÎ VE TEFSİRİNDEKİ METODU 122739
214 ŞABAN KARATAŞ 2002 MUHAMMED AHMED HALEFULLAH: ESERLERİ VE KUR’ÂN TEFSİRİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 110890
215 MUSTAFA KAYHAN 2002 KUR’ÂN’DA ÇEVRE KAVRAMI VE ÇEVRE-İNSAN İLİŞKİSİ 110268
216 SELMAN KUZU 2002 KUR’ÂN’A GÖRE HİKMET KAVRAMI 110033
217 İSHAK ÖZGEL 2002 TARİHSELCİLİK DÜŞÜNCESİ BAĞLAMINDA KUR’ÂN’IN TARİHSEL YORUMU 116886
218 MUSTAFA ÖZTÜRK 2002 TEFSİRDE BÂTINÎLİK VE BÂTINÎ TE’VÎL GELENEĞİ 122588
219 HÜSEYİN EMİN SERT 2002 KUR’ÂN-I KERÎM IŞIĞINDA İNSAN TİPLERİ VE DAVRANIŞLARI 122606
220 MUHAMMET TASA 2002 KUR’ÂN’DA CÜMLE YAPISI 117605
221 ÖMER FARUK YAVUZ 2002 KUR’ÂN’DA SEMBOLİK DİL 117707
222 OSMAN KABAKÇILI 2002 YÖNTEM VE İÇERİK AÇISINDAN KUŞEYRİ'NİN LETAİFU'L-İŞARAT'I
223 R. ADEVİYE AKBULUT 2002 1919-1936 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'DEKİ TEFSİR HAREKETLERİ 125440
224 FARUK GÜRBÜZ 2003 TERCÜME PROBLEMLERİ VE MEALLER 125588
225 ADİL ÖKSÜZ 2003 CEZA HÜKÜMLERİ AÇISINDAN TEVRAT VE KUR'AN 148205
226 SABRİ DEMİRCİ 2003 FAHRUDDİN RAZİ'NİN TEFSİRİ MEFATİHU'L-GAYB'DA MÜŞKİLU'L-KUR'AN MESELESİ 133537
227 ALİ AKAY 2003 KUR'AN'DA TEMSİLİ ANLATIM 137223
228 FATMA ASİYE ŞENAT KAZANCI 2003 KUR'AN VE GELENEK AÇISINDAN İTAAT OLGUSU 127798
229 HAMDULLAH BAYRAM ÖZTÜRK 2003 KUR'AN-I KERİM AÇISINDAN TARİHSELCİ YAKLAŞIM 148206
230 YUSUF ALEMDAR 2003 OSMANLI'DA DARU'L-KURRA MÜESSESİ VE KIRAAT ÖĞRETİMİ 126332
231 MUHAMMET ABAY 2003 HAHERZADE'NİN 'MİNHACÜ'L-BEYAN' ADLI KUR'AN SÖZLÜĞÜNÜN TAHKİKİ (DAD HARFİNE KADAR) 124768
232 MURAT KAYACAN 2003 PEYGAMBERLERE KARŞI TAVIRLAR VE SONUÇLARI 123221
233 İLHAMİ GÜNAY 2003 KUR'AN-I KERİM'DE GENÇLİK TİPOLOJİLERİ 127905
234 MEHMET EMİN MAŞALI 2003 RESMÜ'L MUSHAF VE TARİHSEL DEĞERİ 127918
235 EYÜP YAKA 2003 KUR'AN'DA UBUDİYET VE BOYUTLARI 136916
236 MOHAMED NAGIB NASRAT 2003 BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE LİBYA'DA TEFSİR HEREKETLERİ 126327
237 MEHMET SÜRMELİ 2003 SAHABENİN KUR'AN ANLAYIŞI 127827
238 HASAN YILMAZ 2003 KUR’ÂN KELİME VE İFADELERİNİ ANLAMADA KAVRAM TEFSİRİ VE SEMANTİK ANALİZ YÖNTEMİ 125594
239 NERMİN AKÇA 2004 VAHİY GELENEĞİNDE A-B-D KÖKÜNÜN SEMANTİK AÇIDAN İNCELENMESİ 141195
240 ATİK AYDIN 2004 İBN CERÎR ET-TABERÎ’NİN KUR’ÂN ANLAYIŞI VE TE’VÎL TERCİHLERİ 141035
241 HÜSEYİN ÇELİK 2004 KUR’ÂN’DA RÛH 141430
242 BİLAL DELİSER 2004 EZ-ZERKEŞÎ VE KUR’ÂN İLİMLERİNDEKİ YERİ 141469
243 SÜLEYMAN KOÇAK 2004 KUR’ÂN’DA DEYİMLER 141512
244 MAHMUT ÖZTÜRK 2004 KUR’ÂN’DA ALLAH’IN YARDIMI 135669
245 ŞAHİN GÜVEN 2004 KUR-AN'IN ANLAŞILMASINDA ÇOKANLAMLILIK SORUNU 146512
246 ÖMER BAŞKAN 2004 KUR'AN YORUMUNUN POLİTİK BAĞLAMI -MEVDUDİ ÖRNEĞİ- 141502
247 OSMAN KAYA 2004 KUR'AN'IN NÜZULU SÜRECİNDE MÜSLÜMANLARLA DİĞER DİNİ GRUPLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KUR'AN'A YANSIMASI 140968
248 HAMZA KÜÇÜK 2004 KUR'ÂN'DA FARKLI İNANÇ SAHİPLERİNİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ 147463
249 HATİCE CERRAHOĞLU TEBER 2004 HUD B. MUHAKKEM EL-HUVVARİ'NİN TEFSİRİNDE YORUM YÖNTEMİ 143736
250 ÖMER MÜFTÜOĞLU 2004 ESKİ AHİD'DE VE KUR'AN'DA VSY KÖKÜNÜN SEMANTİK AÇIDAN İNCELENMESİ 141390
251 RECEP DEMİR 2004 KUR'AN TEFSİRİNDE TARİHSELCİ YÖNTEM 190118
252 HÜSEYİN AKYÜZOĞLU 2004 TABERÎ TEFSİRİ'NDE GARÎBUL'-KUR'AN 148463
253 REŞİT HAYLAMAZ 2004 KUR'AN'DA AKIL 148222
254 EMİNE GÜL 2005 KUR'ÂN'IN ENGELLİLERE YAKLAŞIMI 158533
255 HAFSA FİDAN 2005 KUR'AN'DA KADIN İMGESİ 160203
256 BURHAN BALTACI 2005 ŞÂTIBÎ'NİN KURÂN'I YORUMLAMA YÖNTEMİ 160068
257 NİYAZALİ ARİPOV 2005 TEFSİR-İ KEBİR'DE KUR'ÂN'IN KUR'ÂN'LA TEFSİRİ 159783
258 BÜNYAMİN AÇIKALIN 2005 KUR'AN'DA DÜNYA HAYATINA VERİLEN DEĞER 160893
259 MEHMET KAMİL COŞKUN 2005 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN KUR’ÂN ANLAYIŞI VE KUR’ÂN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
260 MEHMET DAĞ 2005 TARİHSEL PERSPEKTİF VE PROBLEMATİK SORGULAMASI BAĞLAMINDA KIRÂAT İLMİNDE İHTİCÂC OLGUSU 162772
261 FARUK GÖRGÜLÜ 2005 EBÜ’L-HASAN EL-EŞ’ARÎ VE KUR’ÂN’I YORUMLAMA YÖNTEMİ 162576
262 ŞABAN KARASAKAL 2005 KUR’ÂN VE SOSYAL PSİKOLOJİ 163091
263 CELİL KİRAZ 2005 KUR’ÂN’DA AHLÂK İLKELERİ: TEVRAT, ZEBÛR VE İNCİL’LE MUKÂYESELİ BİR ÇALIŞMA 188708
264 ANNAORAZ NURMUHAMMEDOV 2005 İBN AŞÛR VE MUKADDİMESİ BAĞLAMINDA TEFSİR USÛLÜNDEKİ YERİ 188702
265 AHMET VEFA TEMEL 2005 KUR’ÂN’A GÖRE TAASSUP 158705
266 SEVGİ TÜTÜN 2005 KUR’ÂN’DA HAYAT VE ÖLÜM KAVRAMLARI 162193
267 NECDET ÜNAL 2005 KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSTİKÂMET KAVRAMI 162170
268 AHMET KÜÇÜK 2006 KUR'ÂN'DA TOPLUMSAL SINANMA VE SONUÇLARI 211060
269 AHMET ÖZ 2006 KUR'AN'IN ÖNERDİĞİ VASAT ÜMMET 241619
270 SEFER HASSANOV 2006 MUHAMMED B. EL-HASAN EL-MUİNİ'NİN LEVAMİU'L-BURHAN VE KAVATİU'L-BEYAN Fİ MEANİ'L-KUR'AN ADLI ESERİN TAHLİL VE TAHKİKİ 187497
271 EKREM DEMİR 2006 MUHAMMED İZZET DERVEZE’NİN KUR’ÂN’I ANLAMA VE YORUMLAMA YÖNTEMİ 186101
272 HARUN ÖĞMÜŞ 2006 KUR’ÂN YORUMUNDA ŞİİRİN YERİ (2. ASIR ÇERÇEVESİNDE) 172646
273 M. VEHBİ ŞAHİNALP 2006 KUR’ÂN-I KERÎM’İN HEDEFLEDİĞİ SOSYAL BARIŞ PDF
274 ZİYA ŞEN 2006 KUR’ÂN’IN METİNLEŞME SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER 172992
275 ÖMER TÜRKER 2006 SEYYİD ŞERÎF CÜRCANÎ’NİN TEVÎL ANLAYIŞI: YORUMUN METAFİZİK, MANTIKÎ VE DİLBİLİMSEL TEMELLERİ 208401
276 HAMZA YILDIRIM 2006 KUR’ÂN PERSPEKTİFİNDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ 191406
277 MAŞALLAH TURAN 2006 KUR'AN'IN ANLAŞILMASINDA SEMBOLİZM TARTIŞMALARI 211061
278 GÖKÇEN KALKAN 2007 CEMALEDDİN EL-KASIMİ VE TEFSİRDEKİ METODU 210526
279 HALİL ALDEMİR 2007 KUR'ÂN-I KERÎM'E GÖRE İHTİLÂF 208880
280 SELİM TÜRCAN 2007 İLK DÖNEM KUR'AN TASAVVURU VE DÖNÜŞÜMÜ -KİMLİK VE KİTÂB İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA- 208196
281 MUTLU TÜRKMEN 2007 KUR'AN-I KERÎM VE KİTÂB-I MUKADDES'TE 'BRK', 'SBH' VE 'KDS' KÖKLERİNİN SEMANTİK İNCELEMESİ 208158
282 ELÇİN MEMMEDZADE 2007 ŞEHABEDDİN KARAFİ'NİN KUR'AN ANLAYIŞI VE YORUM YÖNTEMİ 208106
283 SÜLEYMAN GEZER 2007 KUR'AN'IN ANLAŞILMASINDA SÖZLÜ HİTABIN ROLÜ 208127
284 ZAFER KOÇ 2007 KUR'AN TEFSİRİNDE YÖNTEM ARAYIŞLARI 218103
285 MEHMET ZEKİ KARAKAYA 2007 EBUSSUÛD TEFSİRİNDE BELÂGAT İLMİ UYGULAMALARI 210530
286 İSMAİL HİLMİ BİLGİ 2007 VAHİY SÜRECİNDE KURTULUŞ 218200
287 ASLAN HABİBOV 2007 İLK DÖNEM ŞİÎ TEFSİR ANLAYIŞI 218224
288 MEHMET EFE 2007 KUR'AN'DA RİTÜELLERİN ARKA PLANI 218124
289 FARUK ÇAYKARA 2007 KUR'ÂN'IN YORUMLANMASINDA AMAÇSAL YAKLAŞIMLAR 218118
290 ABDÜLCELİL BİLGİN 2007 KUR'AN'DAKİ DEYİMLER VE ZEMAHŞERİ'NİN KEŞŞAF'I 191587
291 YUSUF YURT 2007 KUR'AN'DA AMEL 208981
292 MUSTAFA CORA 2007 KUR'ÂN'A GÖRE 'HEVÂ' 218137
293 MEMET MUSTAFA GÖKSU 2007 MOLLA GÜRÂNÎ’NİN GÂYETÜ’L-EMÂNÎ İSİMLİ TEFSİRİNİN EDİSYON KRİTİĞİ (NECM VE NAS SÛRELERİ ARASI) 210564
294 MURAT KAYA 2007 KUR’ÂN’DA ALLAH’A AİT AZÂMETLİ İFADELER (BUNLARIN TAHLİLİ VE ORİJİNAL BİR İ’CÂZ VECHİ OLARAK TEMELLENDİRİLMESİ) 208623
295 MUHAMMED VEHBİ DERELİ 2008 KUR'AN TEFSİRİNDE YANILGI SEBEPLERİ VE BUNLARDAN KORUNMA YOLLARI 218610
296 MEHMET ALTUNTAŞ 2008 KUR'AN PERSPEKTİFİNDEN DÜNYANIN DEĞERİ 228216
297 ORHAN İYİBİLGİN 2008 AYNTÂBÎ'NİN TERCÜME-İ TİBYAN TEFSİRİNİN MUHTEVA VE METOD BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 226282
298 NUR AHMET KURBAN 2008 MEKKE EKOLÜNÜN OLUŞUMU VE KUR'ÂN TEFSİRİNDEKİ YERİ 261758
299 MUSTAFA ŞENTÜRK 2008 İBN ATIYYE EL-ENDELÜSİ İLE TABRESİ'NİN KUR'AN'A YAKLAŞIMLARI (MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA) 231389
300 ZEYNEL ABİDİN AYDIN 2008 HZ. OSMAN VE SONRASI DÖNEMDE KUR'AN'IN METİNLEŞME TÂRİHİ 228236
301 ABDULLAH BAYRAM 2008 KURTUBÎ VE FIKHÎ TEFSİRİ 220971
302 AHMET İŞLEYEN 2008 HANEFÎ USÛLÜ'NÜN TEMELLENDİRİLDİĞİ AYETLER 228305
303 ABDULLAH AYGÜN 2008 KUR'AN'A GÖRE ÜMMET-İ MUHAMMED'İN ÖZELLİKLERİ 228767
304 HAKAN UĞUR 2008 KUR'AN'IN TASDİK ETTİĞİ TEVRAT'TAKİ KONULAR 218607
305 MUSA AKPINAR 2008 KUR'AN'DA KURTULUŞ ÖĞRETİSİ 231142
306 REŞAD İLYASOV 2008 EBÛ SAİD MUHAMMED HÂDİMÎ'NİN KUR'AN'I YORUMLAMA YÖNTEMİ 221069
307 HATİCE GÜLER 2008 ÂL-İ İMRÂN SURESİ 7. AYETİ BAĞLAMINDA MÜTEŞÂBİHÂTIN KAPSAMI VE YORUMU SORUNU 218120
308 MÜNİR HASAN 2008 KUR'AN'DA SAVAŞ OLGUSU 228034
309 FATİH BAYAR 2008 TABERÎ'NİN TEFSİR METODOLOJİSİ 220975
310 YASİN PİŞGİN 2008 KUR'AN'A GÖRE AKIL VE AKILCILIĞIN KUR'AN TEFSİRİNE ETKİSİ 228018
311 BURHAN ATSIZ 2008 MODERN DÖNEMDE KUR’AN’A YAKLAŞIMLAR BAĞLAMINDA EDEBİ TEFSİR METODU VE EMİN EL-HULİ 254936
312 MASOUD GOUHAR 2008 KUR’AN-I KERİM’DE STRATEJİK PLANLAMA 235713
313 AHMET FARUK GÜNEY 2008 İBN SİNA'DAN ELMALILI'YA İHLAS SURESİ FELSEFÎ TEFSİR GELENEĞİ BİR VARLIK İDRAKİNİN ZEMİNİ OLARAK İHLAS SÛRESİ TEFSİRİ 227180
314 NİHAT UZUN 2008 HİCRİ II. ASIRDA SİYASET-TEFSİR İLİŞKİSİ 220953
315 DURMUŞ ALİ KARAMANLI 2008 TARİHSELLİK VE EVRENSELLİK BAĞLAMINDA KUR'AN HİTABININ TABİATI 228137
316 MUSTAFA ŞEN 2008 KUR'AN'DA ZENGİNLİK VE FAKİRLİK 218634
317 ABDULLAH TEMİZKAN 2008 RÂĞIB EL-İSFAHÂNÎ'NİN KUR'ÂN'I ANLAMA VE YORUMLAMA YÖNTEMİ 228032
318 KADRİ ZİYAETTİN COŞAN 2008 HİTAB AÇISINDAN KUR'ÂN-I KERİM'İN ZAMAN VE MEKAN BOYUTU 226782
319 MEHMAN İSMAYİLOV 2008 KUR'AN'DA SOSYAL BÜTÜNLEŞME 221067
320 ALİ BULUT 2009 ERKEN DÖNEM TEFSİR MUKADDİMELERİNİN TEFSİR USÛLÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 239678
321 DAVUT ŞAHİN 2009 HZ. ÖMER'İN KUR'AN ANLAYIŞI VE YORUM YÖNTEMİ 250007
322 ABDULMUTTALİP ARPA 2009 İZZ. B. ABDUSSELAM VE EL-İŞÂRE İLE'L-İCÂZ FÎ BA'ZI ENVÂİ'L-MECÂZ ADLI ESERİ 249943
323 BURHAN SÜMERTAŞ 2009 KUR'ÂN-I KERÎM'DE SIDK KAVRAMI 239143
324 MEHMET ÇİÇEK 2009 MOLLA FENARİ VE FAZLUR RAHMAN'IN KUR'AN'A YAKLAŞIMLARI 239810
325 ABDURRAHMAN ALTUNTAŞ 2009 KUR'AN'DA TEMEL SİYASİ KAVRAMLAR 249263
326 GÖKHAN ATMACA 2009 HZ. ÖMER'İN KUR'AN-I KERİM ANLAYIŞI VE TEFSİR İLMİNE KATKILARI 253009
327 FATMA ÇALIK 2009 EŞREFZÂDE İZZETTİN VE TEFSİRİ: ?ENÎSÜ'L-CENÂN 240596
328 HALİL HACIMÜFTÜOĞLU 2009 KURAN'DA ALLAH'IN KRALLIĞI 273337
329 MUSTAFA KARAGÖZ 2009 DİLBİLİMSEL TEFSİR VE KUR'AN'I ANLAMAYA KATKISI (HİCRİ İLK ÜÇ ASIR) 240794
330 CELALETTİN DİVLEKCİ 2009 ANLAM-ÜSLÛP İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KUR'ÂN'IN ÜSLÛP ANALİZİ (FÂTİHA SÛRESİ ÖRNEKLEMESİ) 249298
331 ALİ PARLAK 2009 TEFSİR TARİHİNDE ZAHİRİLİK VE ZAHİRİ TE'VİL GELENEĞİ 249304
332 ALİ ÇİFTCİ 2009 MEKKÎ SURELER BAĞLAMINDA KUR'AN'DA İNFAK-ZEKAT İLİŞKİSİ 234767
333 MUSTAFA GÜVEN 2009 KUR'ÂN AKLI 249991
334 ESRA GÖZELER 2009 KUR'ÂN ÂYETLERİNİN TARİHLENDİRİLMESİ SORUNU VE KUR'ÂN'A KRONOLOJİK-OLGUSAL BİR YAKLAŞIM (1 REBİU'L-EVVEL?4 REBİU'L-EVVEL ARASI) 249258
335 İHSAN İLHAN 2009 KURTUBİ TEFSİR'İNDE KIRAÂT OLGUSU 241786
336 CELAL EKER 2009 EL-İRÂKÎ VE TEFSÎRU'L-KUR'AN'IN ÖZELLİKLERİ 253754
337 MEHMET DEMİRCİ 2009 KURTUBİ'NİN EL-CÂMİ' Lİ AHKÂMİ'L-KUR'AN ADLI ESERİNİN TEFSİR USULÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 240797
338 RAMAZAN ŞAHAN 2010 KUR'ÂN-I KERÎM'DE AKRABALIK 273522
339 MURAT YILDIZ 2010 YUSUF B. YAHYA EL-ÇERKESÎ VE TEFSİRDEKİ METODU 278568
340 SÜLEYMAN KARACELİL 2010 TEFSİR USÛLÜNÜN YAPISI VE İŞLEVİ 273546
341 ABDÜLKADİR ERKUT 2010 KUR'ÂN'DA BEDEVİLİK 279070
342 MUHAMMET YILMAZ 2010 MUHAMMED EBÛ ZEHRE VE ZEHRETÜ'T-TEFÂSÎR İSİMLİ TEFSİRİNDEKİ METODU 258494
343 ESRA HACIMÜFTÜOĞLU 2010 KUR'AN-I KERİM'İN İRŞAD ÜSLUBU 263894
344 ENES ERDİM 2010 ZEMAHŞERÎ VE İBN 'ATİYYE'NİN TEFSİRLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM 263942
345 MAHMUT SAMİ ÇÖLLÜOĞLU 2010 KUR'ÂN-I KERÎM'DE KDY KÖKÜNÜN SEMANTİK İNCELEMESİ 265641
346 AYDIN TEMİZER 2010 BİR ÜSLÛB ÖZELLİĞİ OLARAK KURÂN'DA 'DE Kİ' HİTÂBI 273614
347 TUĞRUL TEZCAN 2010 KUR'AN'DA ŞÛRA KAVRAMI VE ÇAĞDAŞ YORUMLARI 274182
348 İSMAİL AYDIN 2010 FİLOLOJİK TEFSİRİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 265967
349 MAHMUT AY 2010 AHMED B. ACÎBE VE İŞÂRÎ TEFSİR AÇISINDAN 'EL-BAHRU'L-MEDİD' 258479
350 YAHYA YAŞAR 2010 ŞEMSUDDÎN EBÛ SÂBİT MUHAMMED B. ABDULMELİK ED-DEYLEMÎ'NİN (V.589/1193) KİTÂBÜ TASDÎKI'L-MAÂRİF ADLI ESERİNİN EDİSYON KRİTİĞİ 274345
351 ZİYAD ALRAWASHDEH 2010 KUR'AN'DA İLİM KAVRAMI 264458
352 SERPİL BAŞAR 2010 ERKEN DÖNEMDE (HİCRİ 1. ASIR) KADINLARIN KUR'AN YORUMUNA KATKILARI 253764
353 EMANULLAH POLAT 2010 KUR-AN-I KERİM'E GÖRE RUHİ HASTALIKLAR 273110
354 FERİHAN ÖZMEN 2010 ABDÜSSAMED EL-GAZNEVÎ VE TEFSÎRU'L-KUR'ÂNİ'L-AZÎM'İ 312290
355 YUNUSDJON OLİMOV 2010 ALAEDDİN ES-SEMERKANDİ'NİN BAHRU'L-ULUM ADLI TEFSİRİ VE KAYNAKLARI 265607
356 MUSTAFA HOCAOĞLU 2010 AHKÂM TEFSİRLERİNİN USUL AÇISINDAN MUKAYESESİ (CESSÂS, HERRÂSÎ VE İBN ARABÎ ÖRNEKLERİ) 280785
357 ALİ KARATAŞ 2010 MÂTÜRÎDÎ’NİN TE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN’INDA KUR’AN’I KUR’ÂN’LA TEFSİR 288334
358 HİKMET KOÇYİĞİT 2010 MEKKİ AYETLERDE SOSYOLOJİK UNSURLAR 286790
359 FERRUH KAHRAMAN 2010 TEFSİRDE İHTİLAFLARIN MAHİYETİ ÇEŞİTLERİ VE SEBEPLERİ 265919
360 FAİG AHMADZADA 2010 KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR'A GÖRE İ'CAZU'L-KUR'ÂN 273278
361 YUNUS EMRE GÖRDÜK 2010 İMAM CAFER ES-SÂDIK'A İSNAT EDİLEN TASAVVUFİ TEFSİR VE METODU 277443
362 YAVUZ YÜCEL 2010 KUR'AN'A GÖRE KUR'AN ÖNCESİ DÖNEMDE MEKKELİLERİN İNANÇ DÜNYASI 265451
363 SELAHATTİN ÖZ 2011 KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR VE KÂDÎ BEYZÂVÎ'NİN MÜTEŞÂBİH AYETLERE YAKLAŞIMININ MUKAYESESİ 315766
364 SALİHA TÜRCAN 2011 RİVAYET TEFSİRİ GELENEĞİNİN DÖNÜŞÜMÜ: İBN KESİR(Ö.774/1373) TEFSİRİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN 302264
365 RESUL ERTUĞRUL 2011 KUTBUDDÎN EŞ-ŞÎRÂZÎ VE TEFSİRİ 302244
366 FİKRET GEDİKLİ 2011 SOSYO PSİKOLOJİK BOYUTLARI AÇISINDAN KUR'ÂN KISSALARI 280993
367 SEMA GEYİN 2011 SON DEVİR MÜFESSİRLERİNDEN MUHAMMED FERİD VECDİ'NİN TEFSİR GÖRÜŞLERİ 294823
368 ENVER BAYRAM 2011 FAHREDDİN ER-RÂZÎ'NİN ET-TEFSÎRU'L-KEBÎR'İNDE TEFSİR USÛLÜ UYGULAMASI 302753
369 HATİCE ŞAHİN 2011 İSLAM KÜLTÜR TARİHİNDE 'KUR'ÂN HIFZI' GELENEĞİ VE GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMA BİÇİMLERİ 302131
370 AHMET ABAY 2011 KUR'AN'DA KİŞİLİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ İLKELER 289903
371 HATİCE KORKMAZ 2011 KİTÂB-I MUKADDES'TE VE KUR'ÂN-I KERÎM'DE YAHYA PEYGAMBER 288323
372 MEHMET NURULLAH AKTAŞ 2011 NÜZUL SÜRECİNDE ÖNCEKİ HUKUK SİSTEMLERİNİN DEĞERİ 302316
373 İBRAHİM HAKKI İMAMOĞLU 2011 CELÂLEDDİN ES-SUYÛTÎ VE KUR'ÂN İLİMLERİNDEKİ YERİ: EL-İTKÂN ÖRNEĞİ 302173
374 AHMET YAZICI 2011 KLASİK-MODERN YORUM AÇISINDAN BİLMEN VE ATEŞ TEFSİRLERİNİN MUKAYESESİ 300496
375 MUSTAFA KARA 2011 BİREYSEL VE TOPLUMSAL AÇIDAN KUR’ÂN KISSALARI 286757
754 FATİH ALTUN 2023 İBÂZÎ TEFSİRLERDE KUR'AN İLİMLERİ 796757
377 MUSTAFA ÖZTÜRK 2012 KUR'ÂN'DA KONUŞMA VE İLKELERİ 327815
378 HARUN BEKİROĞLU 2012 EL-BURHAN VE EL-İTKAN ADLI ESERLERİN TEFSİR METODOLOJİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 308831
379 MUHAMMET ALİ DURAN 2012 SÛRE İSİMLERİ AÇISINDAN KUR'ÂN'IN ANLAŞILMASI 319840
380 SAMİ KİLİNÇLİ 2012 MEKKİ SURELERDE MÜ'MİNLERİN MÜŞRİKLER VE EHL-İ KİTAP İLE İLİŞKİLERİ 317614
381 RECEP ORHAN ÖZEL 2012 KEŞŞÂF TEFSİRİ'NİN KUR'AN İLİMLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 326936
382 HARUN SAVUT 2012 “TEFSİR İLMİNİN” RİVAYET KAYNAKLI SORUNLARINA BİR ÇÖZÜM ARAYIŞI: İBN KEŜĪR’İN (774/1373) TEFSĪRÜ’L-KUR’ĀNİ’L-‘AŽĪM’İ 306618
383 HACI ÖNEN 2012 TABERÎ TEFSİRİNDE DİRAYET 312562
384 ÖMER FARUK BİLGİN 2012 EL-MÂTÜRÎDÎ'NİN TE'VÎLÂTÜ'L-KUR'ÂN'ININ DİRÂYET TEFSİRİ AÇISINDAN TAHLİLİ 306606
385 AHMET ÖZDEMİR 2012 TEFSİRU'L-MENÂR'IN HAD CEZALARINA YAKLAŞIMI 350754
386 İSKENDER ŞAHİN 2012 KUR’ÂN-I KERÎM’DE DİRİLİŞ 333415
387 NEFİSE KARACA EFE 2012 KURTUBÎ’NİN KUR’ÂN İLİMLERİ’NE YAKLAŞIMI 351028
388 YAKUP BIYIKOĞLU 2012 ŞEVKÂNÎ’NİN KUR’ÂN’I YORUMLAMA YÖNTEMİ 333276
389 ZEKİ HALİS 2012 TENCÎMU’L-KUR’ÂN (KUR’ÂN’IN PARÇA PARÇA İNMESİ) 319745
390 ABDULKERİM SEBER 2012 KUR’AN-I KERİM VE KIRAATLERİNDE İ’RÂB MÜŞKİLLERİ 321860
391 ELİF ARSLAN 2012 VAHİY SÜRECİNDE HNF KÖKÜNÜN SEMANTİK AÇIDAN İNCELENMESİ 320387
393 FATMA KÖKSAL ALBAYRAK 2012 KUR'AN'IN IŞIĞINDA ZÜLKARNEYN KISSASI 327816
394 NURDANE GÜLER 2012 SAHİH-İ MÜSLİM'DE KUR'AN ATIFLI RİVAYETLER 312495
395 EMRULLAH ÜLGEN 2012 I'RÂBÜ'L-KUR'ÂN'IN TEFSİRDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 327827
396 YAKUP YÜKSEL 2013 İBN ÂŞUR TEFSİRİNDE SİYASET TOPLUM VE KADIN KONULARI 350791
397 MEHMET YUSUF YAGIR 2013 FAHREDDİN ER-RÂZÎ'NİN TEFSİRİNDE HIRİSTİYANLIK VE HIRİSTİYANLAR 344454
398 MESUT KAYA 2013 ÇAĞDAŞ TEFSİRLERDE İSRÂİLİYATA YAKLAŞIM VE KİTAB-I MUKADDES BİLGİLERİNİN KULLANIMI 350800
399 AHMET GÜL 2013 KUR'AN'A GÖRE KUTSAL VE KUTSALLIK 351684
400 BAYRAM KÖSEOĞLU 2013 KUR'AN'DA POLEMİKLER 330313
401 MUHAMMED COŞKUN 2013 MUHAMMED ÂBİD EL-CÂBİRÎ'NİN TEFSİRDE SÎRET-NÜZÛL İLİŞKİSİ YAKLAŞIMI 351700
402 AKİF TOPUZ 2013 SORUNSALLIĞI AÇISINDAN KUR'AN TASAVVURLARI 340237
403 NECMETTİN ÇALIŞKAN 2013 ABDURRAHMAN HASAN HABENNEKE EL-MEYDÂNÎ VE TEFSİRİ 355783
404 AHMET SAİT SICAK 2013 KUR'ÂN TEFSİRİNDE ÖZNELLİK 351685
405 ŞÜKRÜ MADEN 2013 TEFSİRDE HÂŞİYE GELENEĞİ VE HÂŞİYETÜ MUHYİDDÎN ŞEYHZÂDE 'ALÂ TEFSÎRİ'L-KÂDÎ EL-BEYZÂVÎ ÖRNEĞİ 351683
406 AHMET ÖZDEMİR 2013 KUR'ÂN-I KERİM'DE SLM VE SLH KÖKLERİNİN SEMANTİK İNCELEMESİ 330289
407 SEYFULLAH EFE 2013 ÖMER NESEFÎ VE EBU’L-FUTÛH RÂZÎ’NİN KUR’AN YORUMLAMALARI (KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM) 522104
408 İSMAİL BAYER 2013 KEŞŞAF TEFSİRİNDE BELÂGAT UYGULAMALARI 326943
409 FARUK ÖZDEMİR 2013 ŞEVKÂNÎ’NİN FETHÜ’L-KADÎR’İNDEKİ KAYNAKLARI VE METODU 336075
410 MURSAL ATAMOV 2013 RUS DİLİNDE YAYINLANAN KUR’AN-I KERİM ÇEVİRİLERİNİN ÇEVİRİBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ (BAŞARILI BİR RUSÇA KUR’AN ÇEVİRİSİNİN OLUŞTURULMASINA KATKI) 348208
411 HEKİM TAY 2013 MEKKİ AYETLER ÇERÇEVESİNDE MEKKE'DE SOSYAL TABAKA DAVRANIŞLARI 348207
412 NAİM DÖNER 2013 CELÂLEDDİN ES-SÜYÛTÎ'NİN MU'TEREKU'L-AKRÂN FÎ İ'CÂZİ'L-KUR’ÂN ADLI ESERİNİN KUR’AN’IN İ’CÂZ YÖNLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 357464
413 DURAN ALİ YILDIRIM 2014 SOSYAL VE DOĞAL DENGE BAĞLAMINDA KUR'AN'DA FESAT 383595
414 İRFAN KUŞCU 2014 KUR'AN'IN TASRÎF ÜSLÛBU (TAHLİLİ VE TEMELLENDİRİLMESİ) 351660
415 MURAT AKKUŞ 2014 KUR'ÂN'IN ANLAŞILMASINDA KIRÂAT FARKLILIKLARININ ROLÜ: ET-TAHRÎR VE'T-TENVÎR' ÖRNEĞİ 380005
416 MEHMET TAHA BOYALIK 2014 ABDÜLKÂHİR CÜRCÂNÎ'NİN SÖZDİZİMİ TEORİSİ VE TEFSİR GELENEĞİNE ETKİSİ 351659
417 SABUHİ SHAHAVATOV 2014 NÜZÛL ORTAMINI GÖZ ARDI ETMEDE MEZHEP TAASSUBUNUN ETKİSİ (ŞÎA TEFSİRLERİ BAĞLAMINDA) 367879
418 EMEL YAVUZOĞLU ERGİN 2014 İSLAM TOPLUMUNUN İNŞA SÜRECİNDE KUR'ÂN KISSALARININ SEYRİ 354759
419 ABDURRAHMAN ENSARİ 2014 SEBEB-İ NÜZÛLÜN TEFSİRE ETKİSİ BAKIMINDAN BAKARA SÛRESİ ÖRNEĞİ 391559
420 MEHMET TEKİN 2014 KUR'AN'DA TOPLUMLARIN LİDERLERE TEPKİLERİ 368108
421 NUMAN ÇAKIR 2014 KUR'AN-I KERİM'İ TAKLİT TEŞEBBÜSLERİ 415670
422 AHMET GÜNDÜZ 2014 ESBÂB-I NÜZÛL'DE KADIN FAKTÖRÜ VE KUR'ÂN AHKÂMINDAKİ ROLÜ 391560
423 MUHAMMED ERSÖZ 2014 KUR'AN'IN DİL YAPISI VE KUR'AN KELİMELERİNİN TERİMLEŞMESİ 370891
424 ERCAN ŞEN 2014 KUR'ÂN'DA FETİH 358400
425 KUTBETTİN EKİNCİ 2014 KUR'AN'DA HAZF 353898
426 MEHMET SAMİ YILDIZ 2014 MEDENÎ SURELERDE İKTİSADİ ALANA İLİŞKİN KELİMELER VE İLGİLİ AYETLERİN YORUMLARI 368469
427 FATİH TİYEK 2014 KUR'AN'I ANLAMADA BAĞLAMIN ROLÜ VE MEALLERDEKİ BAĞLAMSAL SORUNLAR 366999
428 İBRAHİM ULUDAŞ 2014 EBÛ HAYYÂN EL-ENDELÛSÎ'NİN EL-BAHRU'L-MUHÎT'İNDE KIRÂAT OLGUSU 380138
429 MUSTAFA KILIÇ 2014 ZEMAHŞERÎ’NİN EL-KEŞŞÂF’INDA KIRAAT OLGUSU 358403
430 ADEM EKİNCİOĞLU 2014 ŞEVKÂNÎ VE FETHÜ'L-KADÎR TEFSİRİNDEKİ METODU 357469
431 EMRAH DİNDİ 2014 KUR’AN’DA İSLÂM ÖNCESİ KÜLTÜRÜN İZLERİ (MUÂMELÂT ÖRNEĞİ) 388974
432 SÜLEYMAN GÜR 2014 KÂZÎ BEYZÂVΠTEFSİRİ’NDE BELÂGAT İLMİ VE UYGULANIŞI 370890
433 MEHMET KAYA 2014 İ'RÂB DEĞERLENDİRMELERİNİN KUR'AN'IN ANLAŞILMASINDAKİ ROLÜ: ZEMAHŞERÎ ÖRNEĞİ 357481
434 HALİT BOZ 2014 YOKSULLUĞA KARŞI KUR’AN AHLÂKI 357473
435 HADİYE ÜNSAL 2014 ERKEN DÖNEM MEKKÎ SURELERİN MUHTEVA TAHLİLİ 375337
436 MUHAMMED İSA YÜKSEK 2014 KIRAAT DİSİPLİNİNDE METODOLOJİK ALAN TANIMLAMASI 359860
437 BAYRAM AYHAN 2014 KUR'AN'IN NÜZUL SÜRECİNDE VAHYİN İLK YILININ TAHLİLİ 359870
438 NURULLAH DENİZER 2014 İŞÂRΠTEFSİRDE ZÂHİR-BÂTIN İLİŞKİSİ (İSMAİL HAKI BURSEVÎ ÖRNEĞİ) 389084
439 BURHAN ÇONKOR 2015 BOYKOTUN BİTİMİNDEN HİCRETE KADAR OLAN DÖNEMDE İNEN SURELERİN TAHLİLİ 425375
440 İZZET MARANGOZOĞLU 2015 BEYÂNÎ TEFSİR METODU: FÂDIL SÂLİH ES - SÂMERRÂÎ ÖRNEĞİ 407202
441 MEHMET SALMAZZEM 2015 MODERN DÖNEM TEFSİRLERDE KUR'ÂN İ'CÂZI (MENÂR ÖRNEĞİ) 393552
442 NEJDET KARAKAYA 2015 KUR'AN'DA BEŞ DUYU VE ALGI 425683
443 SALİH GEDÜK 2015 KUR'AN'DA MÜMİNLERE TESELLİ, MORAL VE MOTİVASYON 425419
444 NECATTİN HANAY 2015 KUR'AN TEFSİRİNDE KIRAAT FARKLILIKLARININ ROLÜ: ZECCÂC VE TABERÎ ÖRNEĞİ 407224
445 HARUN ABACI 2015 KUR'ÂN'IN ANLAM FARKLILAŞMASINA İ'RÂBIN ETKİSİ: ÂLÛSÎ TEFSİRİ ÖRNEĞİ 412081
446 SÜLEYMAN NAROL 2015 MEZHEP MENSUBİYETİNİN KUR'ÂN'I ANLAMAYA VE YORUMLAMAYA ETKİSİ; EŞ'ARİYYE VE MU'TEZİLE ÖRNEĞİ 407219
447 CEMİL KÜÇÜK 2015 KIRAAT İLMİNDE DÂD HARFİ 393548
448 FATİH TOK 2015 İMÂM-I A'ZAM EBÛ HANÎFE'NİN KUR'ÂN ANLAYIŞI 384108
449 SAİFULLAH BHUTTO 2015 ŞEYH MUHAMMAD İSMAİL EL-ÛDVÎ ES-SİNDÎ (1897-1970) VE 'SAFVETÜ'L-İRFÂN Bİ-MÜFREDÂTİ'L- KUR'ÂN' ADLI ESERİNİN TAHKİKİ 413829
450 MUHAMMED BAHAEDDİN YÜKSEL 2015 TARİHSEL SÜREÇTE KURAN'IN FARKLI ANLAŞILMA NEDENLERİ 412254
451 MUSTAFA YOUSEF 2015 MUHAMMED İBN ALLÂN'IN ZIYÂU'S-SEBÎL İLÂ ME'ÂNİ'T-TENZÎL ADLI ESERİNİN EDİSYON KRİTİĞİ VE TAHLÎLİ (MERYEM SÛRESİNDEN MÜ'MİNÛN SÛRESİNE KADAR) 393720
452 FAİMA İSRAFİLOVA 2015 RUSÇA KUR'AN ÇEVİRİLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ 391229
453 ŞÜKRÜ AYDIN 2015 KUR'AN'IN FIRKACILIK OLGUSUNA YAKLAŞIMI 393554
454 ABDULKERİM BİNGÖL 2015 KUR'AN'DA ELEŞTİRİ MAHİYETİ VE MUHATAPLARI 393555
455 NESRİŞAH SAYLAN 2015 KIRAAT AÇISINDAN BEGAVÎ TEFSİRİ 398448
456 ABDURRAHMAN AYDIN 2015 ET-TEFSÎRU'L-KEBÎR VE HAK DİNİ KUR'ÂN DİLİ'NDE ALLAH, NÜBÜVVET VE AHİRET KONULARININ MUKAYESESİ 413806
457 AHMET AKBAŞ 2015 KUR'ANʼDA İNSANIN MUTLULUĞU 429815
458 İBRAHİM SÜRÜCÜ 2015 KUR'AN AYETLERİ IŞIĞINDA HAVF VE RECA 427265
459 NAİF YAŞAR 2015 İLK ÜÇ ASIR KELAMÎ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA TABERÎ(224-310/839-923)'NİN KONUMU 413830
460 DURMUŞ ARSLAN 2015 EBUSSUÛD TEFSİRİ'NDE KUR'ÂN İLİMLERİ 407229
461 RECEP KOYUNCU 2015 KUR'AN-I KERÎM'İN ANLAŞILMASINDA VAKF - İBTİDÂNIN ROLÜ: IBNÜ'L - ENBÂRÎ, ED - DÂNÎ VE ES - SECÂVENDÎ ÖRNEĞİ 421678
462 MEHMET MÜBAREK ÇELİK 2015 ŞEMSUDDİN EBÛ SABİT MUHAMMED B. ABDİLMELİK ED-DEYLEMÎ VE TEFSİRÜ'D-DEYLEMÎ 429740
463 MEHMET ALTIN 2015 ESMÂ-İ HÜSNÂNIN SEMANTİK TAHLÎLİ VE GEÇTİĞİ ÂYETLERLE İLGİSİ 393550
464 MUSTAFA HARPUT 2015 VAHİY SÜRECİNDE 'ZKY' VE 'SDK' KÖKLERİNİN ARTSÜREMLİ (DİACHRONİC) SEMANTİK İNCELEMESİ 413813
465 NUMAN KONAKLI 2015 ABDÜLKÂHİR CÜRCÂNİ'NİN İ'CÂZÜ'L-KUR'ÂN FİKRİNE KATKILARI 388794
466 MUHAMMED SELMAN ÇALIŞKAN 2015 KUR'ÂN YORUMUNDA MEVÂLÎ'NİN YERİ (HİCRÎ İLK İKİ ASIR) 451448
467 ALİ TEMEL 2015 DİLBİLİMSEL TEFSİRLERDE KIRAATLARA YAKLAŞIM 407341
468 VELİ ÇAYIR 2015 KUR’AN KISSALARINDA İNSAN TİPLERİ 425475
469 CEMAL SANDIKCI 2015 MUHAMMED ALİ ES-SÂBUNİ VE SAFVETÜ’T TEFÂSİR ADLI TEFSİRİNİN BELÂGAT YÖNÜ 517104
470 OSMAN BAYRAKTUTAN 2015 KIRAATLERDE TEVATÜR OLGUSU 397555
471 ERTUĞRUL DÖNER 2015 TEFSİRDE İSRÂİLİYYÂT’IN KAYNAK VE BİLGİ DEĞERİ 398239
472 BEŞİR ÇELİK 2015 TEZYİN KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE KUR’AN’A GÖRE KÖTÜ AMELLERİN CAZİP GÖRÜNMESİ 416233
473 CUMHUR DEMİREL 2015 KUR’AN-I KERİM’DE ÜSTÜNLÜK OLGUSU 429670
474 MEHMET AKİF ALPAYDIN 2015 OSMANLILARDA TÜRKÇE TEFSİR GELENEĞİ VE GURÂBZÂDE'NİN ZÜBEDÜ ÂSÂRİ'L-MEVÂHİB VE'L-ENVÂR'I 428580
475 NAZİFE VİLDAN GÜLOĞLU 2015 KUR'ÂN-I KERÎM'DE TİLÂVET 421680
476 SIDDIK BAYSAL 2016 EBU'L-BEREKÂT EN-NESEFÎ'NİN MEDÂRİKU'T-TENZÎL VE HAKÂİKU'T-TE'VÎL ADLI ESERİNDE TEFSİR-TE'VÎL İLİŞKİSİ 425381
477 ZHAKHANGİR NURMATOV 2016 RUS ORYANTALİST L. İ. KLİMOVİÇ'İN KUR'AN HAKKINDA KİTAP ADLI ESERİ ÜZERİNDEN KUR'AN'A YAKLAŞIMI 421558
478 KOVSAR TAGHIYEV 2016 GAZZÂLÎ - ŞÂTIBÎ SARKACINDA BİLİMSELCİ TEFSİR 421800
479 HATİCE GÖRMEZ 2016 KUR'AN-I KERİM'İN İKİLİ ANLATIM SİSTEMİ BAĞLAMINDA TERĠĪB VE TERHĪB 437367
480 ESMA ÇETİN 2016 HÜSÂMEDDİN ALİ EL-BİTLİSÎ'NİN (Ö. 909/1504) CÂMİU'T-TENZÎL VE'T-TE'VÎL İSİMLİ ESERİNDEN AL-İ İMRÂN SÛRESİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ 448350
481 MEHMET KILIÇARSLAN 2016 ZÂDU'L-MESÎR BAĞLAMINDA İBNU'L-CEVZÎ'NİN TEFSİR METODU 459476
482 FATİH ÖZAKTAN 2016 KUR'ÂN TEFSİRİNDE SİYERİN ROLÜ (TABERÎ VE İBN KESÎR TEFSİRLERİ ÖRNEĞİNDE) 446114
483 BAYRAM DEMİRCİGİL 2016 HASAN-I BASRÎ KIRAATİ VE KUR'AN TEFSİRİNE KATKISI 445832
484 YASIR ADEL ZAYNAL ALBAYATI 2016 TEFSİRDE BAĞLAM (SİYAK) VE EL-MUHARRERÜ'L-VECİZ ÖRNEĞİ 453140
485 YUSUF TOPYAY 2016 KUTSAL KİTAP'TA VE KUR'AN-I KERİM'DE 'NEFS' VE 'RUH' SÖZCÜKLERİNİN ARTSÜREMLİ (DİACHRONİC) SEMANTİK İNCELEMESİ 437307
486 MEHMET AKIN 2016 NESEFÎ TEFSİRİNDE MÜŞKİLU'L KUR'AN 437311
487 SEMA ÇELEM 2016 TEFSİR KÜLLİYATINDA HZ. NUH KISSASININ GELİŞİMİ 453137
488 AYŞE BETÜL ORUÇ 2016 KLASİK VE MODERN DÖNEM TEFSİR KAYNAKLARINDA KADIN ALGISI 447878
489 AYDIN KUDAT 2016 KIRAATLARI HÜCCETLENDİRMEDE DİLBİLİM OLGUSU 430455
490 AVNULLAH ENES ATEŞ 2016 TÜRKÇE MEALLERİN İSTİÂRE SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 423361
491 ÜZEYİR TUNA 2016 'İZZÜDDÎN B. 'ABDİSSELÂM ES-SÜLEMÎ (Ö. 660/1262) VE "EL-EMÂLİ'L-KUR'ÂNİYYE" ADLI ESERİNİN EDİSYON KRİTİĞİ 441453
492 İRFAN ÇAKICI 2016 ŞÂZ KIRAATLER VE TEFSİRE ETKİSİ 447880
493 MEHMET SELİM AYDAY 2016 İŞÂRΠTEFSİR GELENEĞİ AÇISINDAN HÜSÂMEDDÎN ALİ EL-BİTLİSÎ VE CÂMİ’U’T-TENZÎL VE’T-TE’VÎL İSİMLİ TEFSİRİ 434524
494 DAVUT AĞBAL 2016 MUHYİDDİN İBNÜ’L-ARABÎ’DE İŞÂRΠTEFSİR 428288
495 MEHMET ZÜLFİ CENNET 2016 ŞERÎF EL-MURTAZÂ'NIN KUR'ÂN ANLAYIŞI VE YORUM YÖNTEMİ 429667
496 KADİR TAŞPINAR 2016 EBUSSUUD EFENDİ'NİN İRŞÂDÜ'L-AKLİ'S-SELÎM ADLI TEFSİRİNDE KIRAAT OLGUSU 447573
497 ABDULLAH ÖZÜÇALİŞİR 2016 KUR’AN’DA MAĞFİRET 429826
498 AHMET ERDİNÇLİ 2016 KUR'AN-I KERİMDE KARŞILIKLI KONUŞMALAR 429681
499 MURAT SARIGÜL 2016 EL-ALÛSÎ'NİN RÛHU'L-ME'ÂNÎ İSİMLİ ESERİNDE AHKÂM TEFSİRİ 446166
500 MEHMET EMİN YURT 2016 FAHRUDDİN ER-RÂZÎ’NİN TEFSİRİNDE İ’CÂZU’L-KUR’AN 429860
501 MEHMET ÇALIŞKAN 2016 KUR’AN DİLİNDE KASEM (YEMİN) ÜSLÛBU 460460
502 RAFEQ HAMOOD NAJI QASEM 2016 KUR’AN’DA VELÂYET VE BERÂET 429680
503 ZEKİ KESKİN 2016 KUR'AN HÜKÜMLERİNE MODERNİST YAKLAŞIMLAR VE BUNLARIN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRİLMESİ 446168
504 MAHMUT SÖNMEZ 2016 EBUSSUÛD EFENDİ TEFSİRİ'NİN TEFSİR USÛLÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ 429679
505 MEHMET ERGÜN 2016 SON DÖNEM TEFSİRLERİNDE TENKİT 458704
506 İBRAHİM TETİK 2016 TECVİD İLMİ: TARİHSEL EVVELİYATI, DOĞUŞU VE GELİŞİM SÜRECİ 459842
507 BAYRAM KUSURSUZ 2016 NİYÂZÎ-İ MISRÎ’NİN MECÂLİS’İNİN TAHKÎKİ VE FİLOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 619046
508 RESUL ERSÖZ 2017 SELEFÎLİK VE SELEFÎ TEFSÎR ANLAYIŞI 459879
509 MEHMET BAĞIŞ 2017 BEYDÂVÎ TEFSÎRİ'NİN ULÛMU'L-KUR'AN VE TEFSİR USÛLÜ AÇISINDAN TAHLÎLİ 459850
510 MUSTAFA KESKİN 2017 KUR'AN'DA H-K-M KÖKÜNÜN SEMANTİK ANALİZİ 454334
511 ARSLAN KARAOĞLAN 2017 EL-MUHARRARU'L-VECÎZ İLE FETHU'L-KADÎR ADLI TEFSİRLERİN MUKÂYESESİ 461263
512 İSA KANİK 2017 KUR'ÂN-I KERÎM'İ TEFSİR ETMENİN KURALLARI BAĞLAMINDA MEYDÂNÎ VE TEFSİR METODU 463251
513 İSMAİL KILIÇ 2017 İTİRAZLARI VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR AÇISINDAN KUR’AN’DA MÜŞRİKLER 465783
514 AHMET KARADAĞ 2017 MUHAMMED CEVÂD MUĞNİYYE’NİN ET-TEFSÎRU’L-KÂŞİF’İNDE KUR’ÂN’I YORUMLAMA METODU 479334
515 MUKADDER ARİF YÜKSEL 2017 SİYER, HADİS VE TEFSİR BAĞLAMINDA HACCIN AHKÂMI VE MENÂSİKİ 462349
516 MEHMET ZEKİ SÜSLÜ 2017 TASAVVUFÎ TEFSÎR METODU VE BÂTINÎ TE'VÎL GELENEĞİYLE MUKAYESESİ 469871
517 HASAN HALİLOĞLU 2017 EBÜ’L-BEREKÂT EN-NESEFÎ İLE ADUDÜDDÎN EL-ÎCÎ’NİN ÂİLE HUKÛKUNA İLİŞKİN ÂYETLERE YAKLAŞIMLARININ MUKÂYESESİ 476886
518 ERKAN ÇAKIR 2017 MÂTURÎDÎ’NİN TE’VÎLÂT’INDA MÜŞKİLÜ’L-KUR’ÂN 475629
519 MUHAMMET SACİT KURT 2017 BİR ZEMAHŞERÎ ELEŞTİRMENİ OLARAK TÎBÎ VE "FUTÛHU'L-ĞAYB Fİ'L-KEŞF ‘AN KINÂ’İ’R-RAYB" 475565
520 AHMET KÜTÜKOĞLU 2017 KASTALLÂNÎ'NİN LETÂİFÜ'L-İŞÂRÂT Lİ FÜNÛNİ'L-KIRAÂT ADLI ESERİNİN KIRAÂT İLMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 498810
521 ABDURRAHİM KIZILŞEKER 2017 KUR'ÂN'IN SELEFÎ YORUMU: IBN ‘USEYMÎN ÖRNEĞİ 471075
522 LOKMAN BEDİR 2017 KUR’AN-I KERİM’DE İNSANIN RUHLAR ÂLEMİNDEN ÂHİRETE HAYAT YOLCULUĞU 505559
523 ALİ KAYA 2017 KUR’AN’DA AZAP 480642
524 ERDOĞAN AKYÜZ 2017 SİHİR GELENEĞİ VE KUR'AN'DA SİHİR KAVRAMI 469743
525 ZEYNEP NERMİN AKSAKAL 2017 KİTAB-I MUKADDES YASASI: TARİHSEL AÇIDAN VE KUR'AN-I KERİM İLE MUKAYESELİ OLARAK 477455
526 ALİ BİNOL 2017 KUR’AN’DA BEŞER VE İNSAN 477460
527 SEDAT SAĞDIÇ 2017 ZEMAHŞERÎ'NİN EL-KEŞŞÂF'INDA TEMSÎLİ ANLATIM" 492949
528 ZEYNEP CERAN 2017 KUR'AN'IN TARİH İNŞÂSI 494128
529 TUĞBA YAZICI 2017 KUR'ÂN'DA ARD KELİMESİNİN SEMANTİK TAHLİLİ 482048
530 HAMZA SADAN 2017 MEKKÎ VE MEDENÎ AYETLERİN SEMANTİK ÇERÇEVESİ: İTAAT VE İTTİBA KAVRAMLARI ÖRNEĞİ 491009
531 SAİDA SAİPOVA 2017 TEVRAT, İNCİLLER VE KUR'ÂN'DA H-S-B KÖKÜNÜN SEMANTİK AÇIDAN İNCELENMESİ 482069
532 ALADDİN SULTANOV 2017 FAHREDDİN ER-RAZİ (V. 606/1209) VE ELMALILI'NIN (V. 1361/1942) YERYÜZÜ İLE İLGİLİ AYETLERE YAKLAŞIMLARININ MUKAYESESİ 492947
533 CÜNEYT MARAL 2017 TEFSİRDE DİLBİLİMSEL YÖNTEM (TABERÎ ÖRNEĞİ) 471073
534 MERVE BEKÇİ 2017 MECDUDDÎN MUHAMMED B. YA'KÛB EL-FÎRÛZÂBÂDÎ VE "BESÂİRU ZEVİ'T-TEMYÎZ" İSİMLİ TEFSİRİNDEKİ METODU 476863
535 EMİN CENGİZ 2017 İBN EBÎ ZEMENÎN VE "TEFSÎRU'L-KUR'ÂNİ'L-'AZÎZ" ADLI ESERİNİN FİLOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 501557
536 ŞABAN KONDİ 2018 KUR'AN'IN TARİHİ VE KORUNMUŞLUĞU BÂKILLÂNÎ'NİN EL-İNTİSÂR Lİ'L-KUR'ÂN ÖRNEĞİ 534777
537 ABDULLAH ÖZCAN 2018 MOLLA HALİL ES-Sİ'İRDÎ'NİN BASÎRETU'L-KULÛB FÎ KELÂMİ ALLÂMİ'L-ĞUYÛB ADLI TEFSÎRİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (BAKARA-İSRA) 533146
538 SAKİNA ÖNEN 2018 41/FUSSİLET 9-12. AYETLERİN YORUMLARI ÇERÇEVESİNDE EVRENİN YARATILIŞI 531423
539 ADEM GERLEGİZ 2018 EBUSSUÛD EFENDİ'NİN KUR'ÂN'I KUR'ÂN'LA TEFSİRİ 533624
540 FAYSAL ARPAGUŞ 2018 NECMÜDDÎN ET-TÛFÎ'NİN EL-İŞÂRÂTÜ'L-İLAHİYYE İLE'L-MEBÂHİSİ'L-USÛLİYYE'Sİ (İNCELEME VE DEĞERLENDİRME) 532895
541 MEHMET SEYİD GECİT 2018 MOLLA SADRA'NIN KUR'AN YORUMU 532697
542 HASAN SARRAOĞLU 2018 KUR'AN'DA PEYGAMBERLERİN İSTİĞFARI 536842
543 BİLAL ATİK 2018 KUR'ÂN'A GÖRE NÜBÜVVET BAĞLAMINDA DEĞİŞMEYEN SÜNNETULLAH OLARAK MUCİZE OLGUSU 531322
544 MURAT ORAL 2018 MÂVERDÎ VE İBNU'L-CEVZÎ'NİN TEFSİR YAKLAŞIMLARININ MUKAYESESİ 520451
545 NURDAN MENDEŞ 2018 TEFSİR AÇISINDAN İBN HİŞÂM'IN ES-SÎRETÜ'N-NEBEVİYYE ADLI ESERİ 508979
546 YUNUS AKÇA 2018 MÜFESSİRLERİN MÜŞKİL ÂYETLERE YAKLAŞIMLARI (KURTUBÎ VE İBN KESÎR ÖRNEĞİ) 511726
547 HASAN YÜCEL 2018 NAHL SŪRESİ'NİN İÇERİKSEL VE BİÇİMSEL ANALİZİ 519345
548 KERİM ÖZMEN 2018 İMAM MÂTÜRÎDÎ VE KĀDĪ 'ABDÜLCEBBÂR'IN TEFSİRLERİNDE YÜCE ALLAH'A DAİR MÜTEŞABİHLERİN YORUMU 532575
549 YAŞAR ATİLA 2018 KUR'AN'IN 'EN'LERİ -VARLIK VE DEĞER HİYERARŞİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA- 508236
550 İBRAHİM YILDIZ 2018 KUR'ÂN'A GÖRE İNSANLARIN YANILGILARI 506190
551 ABDURRAHİM KAPLAN 2018 BİKÂÎ'NİN NAZMÜ'D-DÜRER'İNDE İSRÂÎLİYYÂT 530867
552 HATİCE AVCI 2018 RÂZÎ TEFSİRİNİ KÜLTÜREL ANTROPOLOJİK OKUMA (FATİHA VE BAKARA SÛRELERİ ÖRNEĞİNDE) 517969
553 MEHMET FATİH DEDE 2018 KURAN'IN İBÂZÎ YORUMU (ITFİYYİŞ'İN TEYSİRU'T-TEFSİR'İ ÖRNEĞİ) 506180
554 MUHAMMED COŞKUN 2018 MUSHAF BASIMINA YANSIYAN YÖNÜYLE SECÂVENDÎ'NİN VAKF SİSTEMİNİN YENİDEN OKUNMASI ELEŞTİRİLER - TEKLİFLER 505823
555 AHMET ÖZBAY 2018 KUR'AN-I KERİM'E GÖRE SEBEP VE SONUÇLARIYLA BENCİLLİK VE DİĞERKÂMLIK 492808
556 CAHİT KARAALP 2018 TÜRKÇE MEALLERDE KAVRAM ÇEVİRİLERİ SORUNU: SALAT KAVRAMI ÖRNEĞİ 501282
557 HÜSEYİN TOPAL 2018 TÛSÎ VE KUR'ÂN İLİMLERİNE YAKLAŞIMI 504312
558 ENES YARIZ 2018 TÜRKİYE'DE TİLAVET EDİLEN MUSHAFTAKİ BAZI VAKF İŞARETLERİNİN DİĞER MUSHAFLARLA MUKAYESELİ TAHLİLİ" 491307
559 ENES BÜYÜK 2018 TEFSİR'İN MAHİYETİ SORUNU: TANIMI, İŞLEVİ VE İLİŞKİLİ OLDUĞU İLİMLER 532619
560 ABDUSSAMET VARLI 2018 FAHREDDİN RÂZÎ'NİN TEFSİRİNDE ANTHROPOMORFİST YAKLAŞIMLARA REDDİYELERİ 531807
561 BURHAN İŞLİYEN 2018 KUR'ÂN-I KERÎM AÇISINDAN DÜNYEVÎLEŞME SEBEPLERİ VE SONUÇLARI 514767
562 SABĞATULLAH TAYFUR 2018 SIDDÎK HASAN HÂN VE TEFSİRİ FETHU'L-BEYÂN 497128
563 ALAADDİN ŞÜKÜR 2018 KUR'ÂN-I KERİM'İN NAHİV İLMİNE ETKİSİ 515700
564 VEYSEL GENGİL 2018 TEFSİR-TE'VÎL AYRIMI BAĞLAMINDA MÂTURÎDÎ'DE TEFSİRİN İMKÂNI MESELESİ 530295
565 EKREM BAYAT 2018 KUR'AN'DA ALLAH MERKEZLİ ANLATIMLAR 514800
566 MURAT DİNLER 2018 EBUSSUÛD TEFSİRİNDE MÜŞKİLÜ'L-KUR'ÂN 518513
567 MUSTAFA CİHAD BAKKAL 2018 MÂTÜRÎDÎ'NİN TE'VÎLÂTÜ'L-QUR'ÂN ADLI ESERİNDE ESBÂB-I NÜZÛL 541748
568 MUSA GÜLER 2018 NÜZÛL SIRASINI ESAS ALAN TEFSİRLERİN MUKAYESESİ (ET-TEFSÎRU'L-HADÎS, FEHMU'L-KUR'ÂNİ'L-HAKÎM VE BEYÂNU'L-HAK ÖRNEĞİ) 542305
569 ŞUAYİP KARATAŞ 2018 KUR'ÂN'IN KONUSU OLARAK MELEKLER 548182
570 NURTEN KULA 2018 KUR'ÂN-I KERÎM'DE İMAN KONULARININ BİRLİĞİ 536960
571 MUHAMMET KARAOSMAN 2018 SİYER-TEFSİR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA "CİHAD VE KITAL"E DAİR AYETLERİN KRONOLOJİK İNCELEMESİ 620604
572 FATİH KANCA 2018 ULÛMÜ'L-KUR'ÂN VE TEFSİR KAYNAĞI OLARAK TABERÎ TARİHİ (BAŞLANGIÇTAN RİSÂLETİN SONUNA KADAR) 625021
573 MORTEZA SOLEIMANI 2019 KUR'AN'DA İNSANIN EĞİTİMİ: TEBŞİR VE İNZAR 539338
574 HÜSEYİN POLAT 2019 ORYANTALİSTLERİN KUR'ÂN VAHYİNİ TARİHLENDİRME ÇALIŞMALARI- ALMAN ÖNCÜLER: GUSTAV WEİL VE THEODOR NÖLDEKE ÖRNEĞİ – 539339
575 CENGİZ GÜNEŞ 2019 KAVRAM VE OLGU YÖNÜYLE KUR'ÂN'DA TİCARET 535066
576 YUSUF AĞKUŞ 2019 EHL-İ SÜNNET TEFSİR GELENEĞİNDE ZINDIKLIK VE ZENÂDIKA ALGISI 549100
577 BUZURMANKUL SARBAGYSHOV 2019 SENÂULLAH PÂNÎPATÎ VE ET-TEFSÎRU'L-MAZHARÎ İSİMLİ TEFSİRİNDEKİ METODU 546739
578 MOUSA SMAIL MOUSA MOUSA 2019 USÜSÜ'T-TERBİYYETİ'L-HADARİYYE Fİ'L-KUR'ÂNİ'L-KERÎM 547213
579 ESAT ÖZCAN 2019 HIDIR BİN ABDURRAHMAN EL-EZDÎ VE ET-TİBYÂN FÎ TEFSÎRİ'L-KUR'ÂN ADLI TEFSİRİNDEKİ METODU 552002
580 OĞUZHAN ŞEMSEDDİN YAĞMUR 2019 ZEMAHŞERÎ'NİN KUR'ÂN'I YORUMLAMA YÖNTEMİ (KEŞŞÂF ÖRNEĞİ) 592176
581 HÜSEYİN YAKAR 2019 KUR'AN'DA HZ. MUSA'NIN ÜÇ ASA MUCİZESİ ÖRNEĞİNDE TEFSİR KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 544876
582 AYŞE UZUN 2019 HİCRÎ İLK DÖRT ASIRDA TEFSİR - SÖZLÜK İLİŞKİSİ 596463
583 İSMAİL KURT 2019 KUR'ÂN'DA CİHAD 593050
584 MANSUR YAYLA 2019 İBN ÂŞÛR VE TABÂTABÂÎ'NİN BAZI TEFSİR PROBLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN MUKAYESESİ 569444
585 MÜSLÜM YILDIRIM 2019 THEODOR NÖLDEKE'NİN KUR'ÂN'A YAKLAŞIMI "GESCHİCHTE DES QORÂNS" ÖRNEĞİ 566231
586 SÜLEYMAN YILDIZ 2019 KLASİK DÖNEM İMÂMİYYE ŞÎASI TEFSİRLERİNDE KIRAAT OLGUSU: TÛSÎ VE TABERSÎ ÖRNEĞİ 591158
587 SİNAN YILDIZ 2019 VEHBE EZ-ZUHAYLÎ'NİN ET-TEFSÎRU'L-MÜNÎR ADLI TEFSİRİNDE BELÂĞAT İLMİ UYGULAMALARI 603102
588 HÜSEYİN HAZIRLAR 2019 ADUDÜDDİN EL-ÎCÎ'NİN TAHKÎKU'T-TEFSÎR FÎ TEKSÎRİ'T-TENVÎR ADLI ESERİNİN TAHKİKİ (AL-İ İMRÂN-NİSÂ SÛRESİ ÖRNEĞİ) 605920
589 HASAN BULUT 2019 KUR'ÂN'A GÖRE İNANÇ VE DAVRANIŞLARDA İFRÂT VE TEFRÎT 589367
590 NURETTİN ÇİFTÇİ 2019 KUR'ÂN'IN KUR'ÂN'LA TEFSİRİ 583801
591 HÜSEYİN ZAMUR 2019 KLASİK DÖNEM ŞÎA TEFSİRİNDE İSRÂÎLİYÂT (I-VII. YY.) 624022
592 ORHAN GÜVEL 2019 HAMÎDUDDÎN EL-FERÂHÎ (Ö. 1930) VE NİẒĀMU'L-KUR'ÂN VE TE'VÎLU'L-FURKĀN Bİ'L-FURKĀN ADLI TEFSİRİ 573153
593 İBRAHİM AKŞİT 2019 TABERÎ TEFSİRİNDE MÜŞKİLÜ'L-KUR'ÂN 584816
594 GÜVEN AĞIRKAYA 2019 ETTAFEYYİŞ'İN HİMYÂNU'Z-ZÂD İLÂ DÂRİ'L-ME'ÂD ADLI TEFSİRİ VE HÂRİCÎ YORUMLARI 568016
595 AITMYRZA SATYBALDIEV 2019 MÂTÛRÎDÎ'NİN TE'VÎLÂTU'L-KUR'ÂN'IN'DA KIRAAT 568779
596 MEHMET ALİ DURUR 2019 ABDULLAH İBN ABBÂS'IN KUR'AN'I TEFSİRİ VE TEFSİRDE DİLBİLİMSEL TERCİHLERİ 572238
597 SAİT BOSAT 2019 KIRÂAT İLMİ AÇISINDAN ÂLÛSÎ TEFSİRİ 614935
598 MÜNÜR TEZCAN 2019 KUR'AN'DA İNSANIN İÇ DENETİMİ 558950
599 HAŞİM ÖZDAŞ 2019 KUR'ÂN ÂYETLERİ IŞIĞINDA SAVAŞ ESİRLERİNİN DURUMU 564851
600 MAZHAR DÜNDAR 2019 İLÂHÎ HİTÂBIN KARAKTERİSTİĞİ 584974
601 HAVVA ÖZATA 2019 DİLBİLİMSEL TEFSİRDE FARKLILAŞMA SÜRECİ (CÂRULLAH EZ-ZEMAHŞERÎ'NİN EL-KEŞŞÂF İSİMLİ TEFSİRİ ÖRNEĞİ) 606453
602 EMRULLAH TUNCEL 2019 EBÛ CA'FER ET-TÛSÎ VE FAHREDDİN ER-RÂZÎ'NİN TEFSİRLERİ BAĞLAMINDA EBÜ'L-KÂSIM EL-BELHÎ'NİN KUR'AN'A YAKLAŞIMI" 602574
603 HASAN RIZA ÖZDEMİR 2019 AMELÎ AHLÂK ÇERÇEVESİNDE KUR'AN'DA BİREY VE KARAKTER EĞİTİMİ 587255
604 MEHMET DEMİR 2020 KUR'ÂN'IN ANLAŞILMASINDA GARÎBU'L-KUR'ÂN'IN YERİ (KURTUBÎ TEFSİRİ ÖRNEĞİ) 625279
605 SÜMEYYE SEVİNÇ 2020 İBN HALDÛN'UN KUR'ÂN ANLAYIŞI 616680
606 RIFAT ABLAY 2020 İBN ATİYYE TEFSİRİNDE KIRAAT OLGUSU 623033
607 HASAN NAS 2020 ZİHNİYET İNŞASI BAĞLAMINDA KUR'AN'DA RUBÛBİYET 612059
608 HASAN YALDIZLI 2020 RÂGIB İSFAHÂNÎ'NİN MÜFREDÂT ADLI ESERİ VE DİLBİLİMSEL TEFSİR AÇISINDAN DEĞERİ 621055
609 MEHMET ZEKİ DOĞAN 2020 BİLİMSEL TEFSİR AÇISINDAN KUR'ÂN'IN İ'CÂZI 621130
610 MUSTAFA GÜVENÇ 2020 TABERÎ TEFSİRİNDE AHKÂM AYETLERİNE YAKLAŞIMLAR 624649
611 AZİZ ÇINAR 2020 KUR'AN-I KERİM'DE BAHANE OLGUSU (İNKÂR SEBEPLERİ VE TALEPLER) 624881
612 HASAN ÇINAR 2020 KUR'ÂN-I KERÎM'DE EVLİLİĞİN SONLANDIRILMASI 623903
613 HİDAYET ZERTÜRK 2020 AHKÂM ÂYETLERİ VE TARİHSELCİLİK 616244
614 HANEFİ ŞOLA 2020 İMÂM MÂTÜRÎDÎ'NİN DİN-ŞERİAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TOPLUMSAL DÜZEN VE HUKUK İLE İLGİLİ AYETLERE YAKLAŞIMI 625280
615 MUSTAFA KEMAL ÖNDER 2020 TECVÎD İLMİNİN TEMEL KAYNAKLARI BAĞLAMINDA HARFLERİN MAHREÇ VE SIFATLARI 616250
616 ALFRED PIKU 2020 OSMANLI DÖNEMİNDE ARNAVUT ASILLI MÜELLİFLERİN KUR'ÂN İLİMLERİ VE TEFSİR ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI 619349
617 BEDRİYE YILMAZ 2020 MEDİNE YAHUDİLERİYLE İLİŞKİLERİN ERKEN DÖNEM KUR'AN TEFSİRİNE ETKİSİ 641033
618 MEHMET EMİN ŞAHİN 2020 MOLLA SADRÂ'NIN KUR'ÂN YORUMU VE USÛL-İ SELÂSE ANLAYIŞI 644646
619 LOKMAN ŞAN 2020 MOLLA HALİL SİİRDÎ'NİN KIRÂATLERE YAKLAŞIMI 639139
620 AHMED MAHMOUD ZAKARIA TAWFIK 2020 HACI PAŞA EL-KONEVİ'NİN MECMA'U'L-ENVÂR FÎ CEMÎ'İ'L-ESRÂR ADLI TEFSİRİNİN BİRİNCİ CİLDİNİN TAHKİKİ VE İNCELENMESİ 649682
621 ŞEYMA ALTAY 2020 KEŞŞÂF TEFSİRİ'NİN TARİHSEL BAĞLAMI: HERMENÖTİK BİR ANALİZ 648117
622 SEVİM GELGEÇ 2020 BİR YÖNTEM OLARAK KUR'ÂN'IN KUR'ÂN'LA TEFSİRİ MESELESİ -MUHAMMED EMİN ŞİNKÎTÎ ÖRNEĞİ- 651575
623 HÜSEYİN ORAL 2020 KUR'ÂN'I ANLAMANIN İMKÂNI: ERKEN DÖNEM DİL VERİLERİNİN KRONOLOJİK DEĞERİ 632294
624 SABAHATTİN GÜMÜŞ 2020 İSNÂAŞERİYYE TEFSİR GELENEĞİNDE İMÂMETLE İLİŞKİLENDİRİLEN ÂYETLERİN AHBÂRÎ VE USÛLÎ YORUMU 630752
625 CEYDA GÜRMAN 2020 TÂBİÛN DÖNEMİ TEFSİRİ VE MEDİNELİ MÜFESSİRLER 630054
626 MUSTAFA SAĞLAM 2020 TEFSİRLERDEKİ FARKLI GÖRÜŞLERİN ARKA PLANI VE KUR'AN'IN ANLAŞILMASINA YANSIMALARI 627495
627 RAMAZAN BARMAN 2020 KUR'AN'A GÖRE ESTETİK 627755
628 MOUSA M. SALEH ALQAFER 2020 TEFTÂZÂNÎ'NİN KEŞŞÂF HÂŞİYESİNİN TAHKİK VE İNCELENMESİ (A'RÂF VE ENFÂL SÛRELERİ) 630111
629 İBRAHİM ELHASSUN 2020 SİNÂNEDDİN YÛSUF'UN (Ö.H. 986) BEYDÂVÎ HÂŞİYESİ'NİN TAHKİKİ (EN'ÂM VE A'RÂF SÛRELERİ) 649341
630 İMRAN ÇELİK 2020 ÇAĞDAŞ DÖNEM SÜNNÎ-ŞİÎ TEFSİR MUKAYESESİ (MENÂR VE MÎZÂN TEFSİR ÖRNEĞİ) 629991
631 NİHAD DERVİŞEVİÇ 2020 AHMED B. MUHAMMED ES-SÂVÎ VE HÂŞİYE ALÂ TEFSÎRİ'L-CELÂLEYN ADLI ESERİ 630382
632 ZÜBEYİR KARATAŞ 2020 MUHAMMED EL-EMÎN EL-HERERÎ'NİN HADÂİKU'R-RAVHİ VE'R-RAYHÂN ADLI ESERİ BAĞLAMINDA KADIN KONUSUNA YAKLAŞIMI 634266
633 ZEYNEL ABİDİN ALPTEKİN 2020 SAÎD HAVVÂ VE EL-ESÂS Fİ'T-TEFSÎR'İ 638496
634 YAŞAR DOĞRU 2020 KUR'ÂN-I KERÎM'DE HİCRET 648659
635 ASLAN ÇITIR 2020 KUR'ÂN-I KERÎM'DE DİNİN BİRLİĞİ 631375
636 SELAMİ YALÇIN 2020 NÂSIRUDDİN B. KORKMAZ EL-AKTEMURÎ (Ö. 882/1478) VE NESRU'L-CUMÂN İSİMLİ TEFSİRİ 649781
637 MEHMET BAĞÇİVAN 2020 KUR'AN YORUMUNDA BAĞLAMIN SINIRLAYICILIĞI 647271
638 MEHMET YAŞAR 2020 İBN HAZM'IN KUR'AN'I YORUMLAMA METODOLOJİSİ 640926
639 BÜŞRA REFAS TÜRKMEN 2020 İMAM MÂLİK'İN MUVATTA İSİMLİ ESERİNİN TEFSİR İLMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 649545
640 HASAN HÜSEYİN İSLAM 2020 KANONİK DÖRT İNCİL'İN KUR'AN'A ARZI 646720
641 MEHMET KARA 2020 KIRAAT VE TEFSİR BOYUTUYLA VAKF-I LAZIM 649590
642 İSHAK DOĞAN 2020 MODERN DÖNEMDE ANLAM GENİŞLEMESİNE UĞRAYAN KUR'AN'DAKİ SİYASÎ KAVRAMLAR (TAĞUT–ŞÛRA–MUSTAZ'AF–CAHİLİYYE) 632085
643 MEHMET TAHİR PEKİM 2020 KÜRTÇE TEFSİR VE MEAL BAĞLAMINDA MELA MUHAMMED ŞOŞİKİ'NİN "NURA QELBAN" ADLI KÜRTÇE TEFSİR VE MEAL 643046
644 ABDULKADİR DEMİR 2020 FAHREDDİN ER-RÂZÎ'NİN TEFSİRİNDE KEVNİ AYETLERE YAKLAŞIMLAR 650125
645 MEHMET KADRİ DEMİR 2020 CİHADÎ SELEFÎLİK VE KUR'AN YORUMU 648800
646 ŞEMSETTİN KARCI 2020 KUR'ÂN'IN KUR'ÂN'LA TEFSİRİ VE ÇAĞDAŞ TEMSİLCİLERİ 649611
647 HATİCE ERKOÇ 2020 TABÂTABÂÎ'NİN KUR'ÂN'I TEFSİR YÖNTEMİ 649985
649 MUHAMMED ŞERİF KAHRAMAN 2022 ULÛMU'L-KURʻÂN LİTERATÜRÜNDE MEKKÎ-MEDENÎ İLE İLGİLİ İHTİLAFLAR VE TEFSİRE YANSIMASI 743157
650 ZAKİR DEMİR 2022 İLÂHÎ NAKİLLER BAĞLAMINDA KUR'ÂN'DAKİ İKTİBÂSLARIN MÂHİYETİ 715218
651 AHMET AĞRALI 2018 SEMÂVÂT VE ARZ HAKKINDAKİ AYETLERE BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR -İLK DÖNEM VE ÇAĞDAŞ DÖNEM LİTERATÜR BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME- 681232
652 ABDULLAH VARGELOĞLU 2022 AHMED EL-KARAMÂNÎ TEFSÎRİNİN TAHKİK VE DEĞERLENDİRİLMESİ (MÂİDE, EN'ÂM, A'RÂF, ENFÂL SÛRELERİ) 769713
653 ABDULLAH TURHAN 2019 CÂHİLİYE'DEN KUR'ÂN'A YÖNETİM KAVRAMLARININ TARİHİ SEMANTİĞİ (ADALET, BİAT, EHLİYET, İTAAT, ŞURA) 551662
654 SAMED YAZAR 2022 CEMÂLÜDDÎN EL-KÂSIMÎ VE MEHÂSİNÜ'T-TE'VÎL'İNDE KUR'ÂN'I YORUMLAMA YÖNTEMİ 752551
656 HAYDAR BEKİROĞLU 2022 KUR'AN'DA YÖNETİM AHLAKI 750039
657 ZHANDOS AITBAYEV 2022 KAZAKÇA MEAL ÇALIŞMALARI VE DEĞERLENDİRMESİ 761440
658 FATMA YALNIZ 2021 TEFSİRDE USÛL ARAYIŞLARI -ERKEN VE KLASİK DÖNEMİN KARAKTERİSTİK METİNLERİ BAĞLAMINDA- 711275
659 MEHMET MAŞUK ACAR 2022 KIRAAT İLMİNDE ŞÂZ OLGUSU 765610
660 MUSTAFA MURAT BATMAN 2021 MÂTURÎDÎ VE RÂZÎ TEFSİRLERİNDE MU'TEZİLE ELEŞTİRİLERİNİN MUKAYESESİ 692663
661 CAFER YERLİKAYA 2021 KIRAATLERİN SIHHAT KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 697517
662 ALİ RIZA GÜNEŞ 2021 KUR'AN'A GÖRE HAYAT, ÖLÜM VE YENİDEN DİRİLİŞ SÜRECİ 697566
663 ABDULLAH SEVGİ 2020 KUR'AN'DA RUBÛBİYET 659524
664 ABDURRAHMAN HARBİ 2019 TE'VÎLÂTÜ'L-KUR'ÂN İLE KEŞŞÂF TEFSİRLERİNİN ULÛMÜ'L-KUR'ÂN AÇISINDAN MUKAYESESİ 601831
665 AHMET GEZER 2019 KUR'ÂN'IN ŞİRK TANRILARINI RED USÛLÜ 695375
666 AHMET UZUN 2021 MUHAMMED EL-MEKKİ'YE İSNAD EDİLEN TEFSİR VE METODU 695805
667 AYDIN KESKİN 2022 KLASİK DÖNEM FIKHÎ TEFSİRLERDE KADIN VE AİLE 738260
668 BEKİR ÖZKIZIL 2022 ESBÂB-I NÜZÛL BAĞLAMINDA TEVBE SÛRESİNİN GETİRDİĞİ HÜKÜMLER 764016
669 BİLAL IŞIK 2021 ELMALILI HAMDİ YAZIR VE SEYYİD KUTUB'UN TEFSİRLERİNDE NEHİY ÂYETLERİNİN YORUMU : ANALİTİK BİR ÇALIŞMA 695201
670 BURCU DİLEK 2021 KELAM KONULARININ KUR'ÂN MERKEZLİ TARTIŞILMASI BAKIMINDAN KONEVÎ'NİN BEYZÂVÎ TEFSİRİ HÂŞİYESİNDE KESB NAZARİYESİ 670199
671 ELİF YAZICI 2019 YEMEN BÖLGESİYLE İLİŞKİLİ KUR'ÂN KISSALARININ TARİHSEL VE KÜLTÜREL AÇIDAN TAHLİLİ 586761
672 ERSİN ÇELİK 2021 ŞÎA'DA KUR'AN TARİHİ VE KUR'AN İLİMLERİ -MUHAMMED HÂDÎ MA'RİFET ÖRNEĞİ- 669143
673 ERSİN KABAKCI 2019 ÇAĞDAŞ BATI LİTERATÜRÜNDE KUR'AN METNİNE YAKLAŞIMLAR: METİN BÜTÜNLÜĞÜ ARAYIŞLARI 603147
680 HOSSEIN GHANNADI 2019 KUR'ÂN'A GÖRE PEYGAMBERLERİN RİSALETİNDE İLAHİ RUBÛBİYET TECELLİLERİ 574809
681 FLAMUR KASAMİ 2022 SA'LEBÎ'NİN EL-KEŞF VE'L-BEYÂN Fİ TEFSÎRİ'L-KUR'ÂN ADLI ESERİNDE KUR'ÂN'I YORUMLAMA YÖNTEMİ 736306
675 AYŞENUR FİDAN 2021 KUR'ÂN DİLİNDE MEKKÎ VE MEDENÎ ÂYETLERİN BÜTÜNLÜĞÜ 705363
676 YAHYA KARATAŞ 2022 MUHAMMED EBU ZEHRE'NİN KUR'AN İLİMLERİNE BAKIŞI VE EL-MU'CİZETU'L-KÜBRA ADLI ESERİ 744710
677 MELEK ALTINTAŞ YILMAZ 2021 İBN KESÎR'İN TEFSÎRÜ'L-KUR'ÂNİ'L-AZÎM ADLI ESERİNİN DİRAYET YÖNÜNDEN ANALİZİ 697123
678 ESAT SABIRLI 2020 İMAM MÂTÜRÎDÎ'NİN TE'VÎLÂTÜ'L-KUR'ÂN İSİMLİ TEFSİRİNDE MU'TEZİLÎ SÖYLEMİN ELEŞTİRİSİ 669068
682 MURAD SADYKOV 2019 KUR’AN’IN TEFSİRİ AÇISINDAN UMUM VE HUSUS - TABERİ TEFSİRİ ÖRNEĞİ" 608134
683 REZVAN URHAN 2022 İMAM CAFERİ SADIK'IN TEFSİR HAKKINDAKİ RİVAYETLERİ 748470
684 MEHMET ŞAFİ BİLİK 2020 KUR'AN'DA SU VE HAYAT 654688
685 HABİP GÜL 2022 TABERÎ TEFSİRİNDE SİYÂKIN YORUMA ETKİSİ 732081
686 GAYAZ AKHMETSHIN 2021 MÂTURÎDÎ TEFSİRİNDE AHLÂKÎ KAVRAMLARA YAKLAŞIMLAR 669199
687 OMAR NOORULDEEN MAHMOOD MAHMOOD 2022 KEVAŞİ (680/1281) TEFSİRİNDE KIRAAT OLGUSU 765691
688 AKHMAD MUGHZI ABDILLAH 2022 EBUSSUÛD TEFSİRİNİ SOSYOKÜLTÜREL BAĞLAMINDA OKUMAK (ZEKÂT, NİKÂH VE HAC AYETLERİ BAĞLAMINDA) 769083
689 TURHAN YOLDAŞ 2021 ZEMAHŞERİ, BEYDAVİ VE NESEFİ TEFSİRLERİNDE FIKHİ AYETLERE YAKLAŞIMLARIN MUKAYESESİ 701705
690 ZEKERİYA EFE 2021 ZEMAHŞERÎ TEFSİRİ'NİN RİVAYET BOYUTU 667612
691 RIDVAN KARA 2022 OSMANLI'DA HUZUR DERSLERİ İÇERİĞİ: GÜMÜLCİNELİ AHMED ASIM EFENDİ ÖRNEĞİ 769102
692 GÜLNUR KÜLÜNKOĞLU 2021 GÜNÜMÜZ KUR'AN ARAŞTIRMALARINDA MAKÂSIDÎ YAKLAŞIM 708748
693 MEHMET FAİK KIRTAY 2021 İNSANIN SORUMLULUKLARI AÇISINDAN KUR'AN'DA ZORLUK VE KOLAYLIK 679653
694 RAWAD MOHAMMED MAHMOOD MAHMOOD 2022 KUR’ÂN’IN FELSEFİ OKUNUŞU -İBN-İ RÜŞD ÖRNEĞİ- 762702
695 NİHAT DEMİRKOL 2022 KUR'ÂN'A GÖRE VAHDET OLGUSUNUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE TEMELLERİ 744853
696 VOLKAN AKBAŞ 2022 ÇAĞDAŞ MÜELLİFLERDEN MUHAMMED GAZZALİ'NİN ESERLERİNDE KUR'AN YORUMU 744339
697 MESUT TAY 2022 İSMAİL B. ABDURRAHMAN ES-SUDDÎ'NİN TEFSİRCİLİĞİ 733898
698 ABDUSSAMET ŞEN 2022 KUR'AN'DA AİDİYET OLGUSU 744858
699 İSMAİL ÖZTÜRK 2022 KIRÂAT AÇISINDAN İBNÜ'L-CEVZÎ TEFSÎRİ 705368
700 ZULFIKRI ZULKARNAINI 2022 SON DEVİR MÜFESSİRLERİNDEN ENDONEZYALI ABDÜLMÂLİK KERİM EMRULLAH'IN TEFSİR GÖRÜŞLERİ 711649
701 KERİM YILMAZ 2022 TÂBİÛN DÖNEMİNDE TEFSİRİN TEMEL DİNAMİKLERİ 744670
702 KERİM ŞÜKRÜ ÜNLÜ 2022 ŞİÎ TEFSİR GELENEĞİNDE DÖNÜŞÜM VE BAZI TEFSİR KONULARININ ESBÂB-I NÜZÛL ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ 717649
703 EMİNE SEKME 2022 DELALET VE ELFAZ BAHİSLERİNİN KUR'AN'I ANLAMA VE YORUMLAMADA METODİK KULLANIMI: TABERÎ VE CESSÂS ÖRNEKLİĞİNDE ANALİTİK BİR ÇALIŞMA 719538
704 FATİH ÇELİKEL 2022 İMAN ESASLARI BAĞLAMINDA KUR'AN'IN MANEVÎ TEFSİRİ: RİSÂLE-İ NUR ÖRNEĞİ 718940
705 SÜMEYYE SAYĞIN 2022 KUR'ÂN'IN KORUNMUŞLUĞUYLA ÇELİŞEN RİVAYETLER BAĞLAMINDA İLK DÖNEM KUR'ÂN ALGISI 727117
706 ABDULHAFEDH SAEED HAMMO ALHAJJ 2022 AHMED EL-KARAMÂNÎ (Ö-H. 971 - M. 1564) TEFSÎRİNİN TAHKÎK VE DEĞERLENDİRİLMESİ (YUSUF, ER-RA'D, İBRAHİM, EL-HİCR VE EN-NAHL SÛRELERİ) 732677
707 FLAMUR KASAMI 2022 SA'LEBÎ'NİN EL-KEŞF VE'L-BEYÂN FÎ TEFSÎRİ'L-KUR'ÂN ADLI ESERİNDE KUR'ÂN'I YORUMLAMA YÖNTEMİ 736306
708 MUSTAFA TOPCU 2022 AHMED EL-KARAMÂNÎ TEFSÎRİNİN TAHKÎK VE DEĞERLENDİRİLMESİ (TEVBE, YÛNUS, HÛD SÛRELERİ) 715172
709 MURAD SEFEROĞLU 2022 GÜRÂNÎ'NİN TEFSİR METODU VE KEŞŞÂF TEFSİRİ İLE MUKAYESESİ 770047
710 MUHYETTİN POLAT 2022 KUR'ÂN ÂYETLERİ IŞIĞINDA NEFS VE ŞEYTAN KAVRAMLARI 732314
711 HALİL İBRAHİM AYDIN 2022 KUR'AN'IN VASIFLARI BAĞLAMINDA ŞİFA KAVRAMI 740758
712 SEMA YİĞİT 2022 KUR'AN'DA EL-EMR Bİ'L-MA'RŪF VE'N-NEHY 'ANİ'L-MUNKER İFADESİNİN GEÇTİĞİ AYETLERİN TAHLİLİ 729169
713 MURAT OLTULU 2022 KUR'ÂN'DA İMGESEL İNŞANIN SEMANTİK ANALİZİ -SES ÖRNEĞİ- 733507
714 MANAL MOHAMMED ALI MOHAMMED AL-HAJJ 2022 MÜNÂSEBÂT İLMİ VE ALÛSİ TEFSİRİNE ETKİSİ (EN'ÂM SÛRESİ ÖRNEĞİ) 737509
715 FAHRİ ÇAKAN 2022 TARİHİ VE KÜLTÜREL BAĞLAMI İTİBARİYLE KÛFE TEFSİR EKOLÜ (HİCRİ İLK İKİ ASIR) 737522
716 MUHAMMED EŞREF AYTAÇ 2022 CEDELÜ'L-KUR'ÂN – KUR'AN'DA GAYRİMÜSLİMLERİN İDDİALARINA CEVAPLAR VE ONLARA YÖNELİK ELEŞTİRİLER – 750704
717 MURAT CHOMAEV 2022 HÜSAMEDDİN EL-BİTLİSÎ'NİN "CÂMİÜ'T-TENZÎL VE'T-TE'VÎL" ADLI ESERİNDEN NİSÂ SÛRESİ TEFSİRİNİN TAHKİKİ 745007
718 ROYA KAZIMOVA 2022 AZERBAYCANLI MÜFESSİR AHMED HÂŞİMZÂDE'NİN TEFSÎRU'L-KUR'ÂNİ'L-AZÎM İSİMLİ ESERİNDE KUR'ÂN'I YORUMLAMA YÖNTEMİ 745003
719 VEYSEL DEMİR 2022 SARFÎ FARKLILIKLARIN TEFSİRE ETKİSİ ZEMAHŞERİ ÖRNEĞİ 756656
720 MÜCELLA HACIMISIROĞLU 2022 TECVİD İLMİNDE MEĞÂRİBE VE MEŞÂRİKA MUKAYESESİ: ABDÜLVEHHÂB EL-KURTUBÎ (Ö. 462/1069) – AHMED B. EBÛ ÖMER EL-ENDERÂBÎ (Ö. 470/1077) ÖRNEĞİ 765428
721 MOHAMMED O M ALAZAMI 2022 ABDULLAH B. FUDİO'NUN ZİYAU'T-TE'VİL'İNDE KIRAAT OLGUSU 769087
722 KADİR ESER 2022 ASHABU'L-HADİSTEN GÜNÜMÜZE SELEFİ TEFSİR GELENEĞİNİN OLUŞUMU 731027
723 EYYÜP TUNCER 2022 ENDONEZYA'DA TEFSİR ÇALIŞMALARI VE TEFSİR EKOLLERİ 731534
724 MIZANUR RAHMAN 2021 BENGALCE KUR'AN-I KERİM ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI VE DEĞERLENDİRMESİ 692466
725 MOHAMMAD ATAULLAH KHALED 2021 BENGAL DİLİNDE TEFSİR ÇALIŞMALARI VE DEĞERLENDİRMESİ 702079
726 YAHYA ARSLAN 2022 KUR'AN'I KÂİNAT VE İNSAN KİTABI İLE ANLAMA VE YORUMLAMANIN İMKÂNI 744295
727 ABDULHEKİM AĞIRBAŞ 2021 KIRÂAT EĞİTİM-ÖĞRETİM GELENEĞİ VE GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMALAR (TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN-MISIR ÖRNEĞİ) 692670
728 SAKİN TAŞ 2023 TEFSİR GELENEĞİNDE HİKMET: FAHREDDİN RÂZÎ ÖRNEĞİ 787981
729 RECEP TURAN 2022 TEFSİR USÛLÜNDE EHL-İ SÜNNET - ŞİA FARKLILAŞMASI 775803
730 ÖMER DİNÇ 2019 ERKEN DÖNEM TEFSİR GELENEĞİNDE NAKİL ANLAYIŞI 601017
731 HALİL İBRAHİM ÖNDER 2021 CUMHURİYET DÖNEMİ ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA KUR’ÂN-I KERİM EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ 692295
732 HAFIZ OSMAN ŞAHİN 2022 MUSHAFLARIN TETKİKİ MESELESİ: TETKİK-İ MESÂHİF HEYETİ ÖRNEĞİ 772567
733 MAHMUT AYYILDIZ 2019 TEFSİRİN MAHİYETİ ÜZERİNE: MUHAMMED ET-TÂHİR İBN AŞÛR'UN TEFSİR ANLAYIŞI MÜDEVVEN BİR İLİM OLARAK TEFSİRE YAKLAŞIMI 563727
734 HÜSEYİN ZAMUR 2019 KLASİK DÖNEM ŞİA TEFSİRİNDE İSRAİLİYAT (I- VIII. YÜZYIL) 624022
735 ŞAFAK ÇATAL 2022 EL-KEŞŞÂF VE EL-MİZÂN ADLI TEFSİRLERİN KUR'AN İLİMLERİ AÇISINDAN MUKAYESESİ 731032
736 YASEMİN KÖKER 2021 MUHYİDDİN İBNÜ'L ARABÎ'NİN VAHDET-İ VÜCUD DÜŞÜNCESİNİN AYETLERİ TEFSİRİNDEKİ YERİ 701292
737 ALAADIN SALEH 2016 Tuhfetu'l-Enâm fi'l-Vakfi ale'l-Hemzi li Hamzate ve Hişâm" adlı eserin tanıtım ve tahkîki 453331
738 OMAR M.O. ABULAIL 2021 Ibn Âşûr'un et-Tahrîr ve't-Tenvîr'inde münâsebet ilmi 681148
739 MUSTAFA SAİT KAPLAN 2023 KUR'AN'IN NÜZÛL ANLAMININ TE'VİL SÜRECİ 776122
740 MUSTAFA HAMURLI 2021 SEBEB-İ NÜZÛLÜN TEFSİRE ETKİSİ BAKIMINDAN ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ ÖRNEĞİ 708908
741 ÖMER FARUK DEMİREŞİK 2022 SELÇUKLULAR DEVRİ MÜFESSİRLERİ (XI-XIV. YY) 640262
742 HASAN RIZA ÖZDEMİR 2019 AMELÎ AHLÂK ÇERÇEVESİNDE KUR'AN'DA BİREY VE KARAKTER EĞİTİMİ 587255
743 MUHAMMED HAYRİ ŞAHİN 2021 KLASİK DÖNEMDEN BUGÜNE TEFSİRDE USUL FARKLILIĞI (MUKATİL B. SÜLEYMAN İLE MUHAMMED ABİD EL-CÂBİRÎ ÖRNEĞİ) 734839
744 YAŞAR AKASLAN 2017 TAYYİBETÜ'N-NEŞR ŞERHLERİNE DAİR BİR İNCELEME (MÛSÂ CÂRULLAH ÖRNEĞİ) 475537
745 TUĞBA YAZICI 2017 KUR'ÂN'DA ARD KELİMESİNİN SEMANTİK TAHLİLİ 482048
746 HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER 2020 KUR'AN-I KERİM'DE C-H-L KÖKÜNÜN SEMANTİK ANALİZİ 652576
747 İSMAİL ERKEN 2020 EL-CÂMİ' Lİ-AHKÂMİ'L-KUR'ÂN'IN FİLOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 672001
748 MUSA TURŞAK 2017 KUR'AN'DA YENİLENME SORUMLULUĞU: ÖZELEŞTİRİ 479408
749 MUHAMMET KARA 2019 YAKUP EL-KEMÂHÎ'NİN NÛRU'L-EF'İDE ADLI ESERİNİN TENKİDLİ NEŞRİ -BEYDÂVÎ'NİN AMME CÜZ'Ü HÂŞİYESİ 552782
750 MÜKRİME DİLEKÇİ ZENGİN 2023 HATÎB EŞ-ŞİRBÎNÎ'NİN ES-SİRÂCÜ'L-MÜNÎR ADLI TEFSİRİNDE KUR'ÂN'I YORUMLAMA YÖNTEMİ 793363
751 MEHMET TAHİR GÜNDÜZ 2023 ENDÜLÜS TEFSİR KÜLTÜRÜNDE EHL-İ KİTAPLA İLİŞKİLER 803094
752 MUHAMMET ÇOL 2023 ÖMER EN-NESEFÎ VE ET-TEYSÎR Fİ'T-TEFSÎR'İ 829144
753 AHMET TAŞDOĞAN 2024 DİLBİLİMSEL TEFSİR BAĞLAMINDA KUR'ÂN'DA İ'RÂZ VE İLİŞKİLİ KELİMELERİN ANALİZİ 839073
755 AHMED ALİ HUSSEİN AL-EZZİ 2022 SÜNNİ VE Şİİ TEFSİRLERDE EHL-İ BEYT (ON İKİ İMAM) RİVAYETLERİNİN TESPİT VE TAHLİLİ 787834
756 LOKMAN YILMAZ 2023 RİVAYETLER BAĞLAMINDA KIRAATÜ'N-NEBİ 792049
757 HACI EKBER FERGANİ 2022 MÂVERÂÜNNEHİR TEFSİR GELENEĞİNİN 20. YÜZYILDAKİ ÖZELLİKLERİ: ŞEYH MUHAMMED SADIK MUHAMMED YUSUF VE TEFSİRİ HİLÂL 782601
758 NİSA DERYA DEMİR 2022 KUR'ÂN'IN NÜZÛL SÜRECİNİN TOPLUMU DÖNÜŞTÜRMEDEKİ ETKİSİ 770135
759 MUSTAFA OKTAY GAMGA 2023 TEFSİR RİVAYETLERİNİN VÂKIA İLE UYUMU VE ÂYETLERİN TARİHLENDİRİLMESİ -BAKARA SÛRESİ ÖRNEĞİ- 791332
760 ADEL ELDESOKY ABDELHANNAN SHATLH 2023 القرآن الكريم وعلومه في المشروع الفكري للدكتور محمد عمَارة / DR. MUHAMMED İMÂRA'NIN ENTELEKTÜEL PROJESİNDE KUR'AN VE İLİMLERİ 804148